Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

"Vi begär överprövning av brobeslutet"

fredag 12 oktober 2018 11:39

URBAN NOUVEAU. Igår lämnande företaget Urban Nouveau AB in en begäran om överprövning av Lidingö stads kommunstryrelses beslut om att anta det anbud som företaget Implenia Sverige AB lämnat. Kommunstyrelsens beslut togs den 1 oktober 2018, se denna länk. Lidingösidan återger här nedan hela begäran om överprövning.

- o - o - o -
Ansökan om överprövning till förvaltningsrätten i Stockholm

Urban Nouveau AB (leverantören) anser att den upphandlande myndigheten Lidingö stad har gjort fel i sin upphandling av entreprenör för byggnation av Lilla Lidingöbron (KS/2016:199), (upphandlingen) och yrkar att den ska göras om.


Bakgrund och grunder:

- Den 1 oktober 2018 meddelade Lidingö stads kommunstyrelse sitt tilldelningsbeslut gällande uppdrag för rivning av Gamla Lidingöbron och byggnation av Lilla Lidingöbron.

- Leverantören har presenterat ett förslag för Lidingö stad som löser samtliga funktionsmässiga och tekniska krav till ett lägre pris än det upphandlade alternativet. Leverantörens förslag innebär dessutom att Gamla Lidingöbron från 1925 bevaras och utvecklas.

- Leverantören har informerat och uppmanat den upphandlande myndigheten om de möjligheter som ges enligt LOU att ta hänsyn till innovationer samt unika tekniska och konstnärliga lösningar för förbindelsen mellan Stockholm och Lidingö. En sådan lösning skulle ta tillvara de viktiga kulturhistoriska värden för staden och samhället som förbisetts i den nu pågående upphandlingsprocessen.

- Leverantören har lidit skada till följd av upphandlingsdokumentens snäva utformning som blockerat alternativa och innovativa lösningar och som konkret har hindrat leverantören, med det välrenommerade anläggningsföretaget Serneke som entreprenör, från att delta i upphandlingen.

- Leverantören har sedan 2011 vid flera tillfällen presenterat sitt förslag för utveckling av Gamla Lidingöbron istället för rivning, till Lidingö stads politiska ledning. Genomgående har förslaget fått positiv respons som motiverat leverantören att fortsätta sitt arbete.

- Gamla Lidingöbron bedöms ha höga kulturhistoriska värden sett ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Sett ur ett åldersperspektiv blir Gamla Lidingöbron mer sällsynt och därför mer värdefull för varje år som går. Bron har ett samhällshistoriskt värde och är en mycket välbevarad tidstypisk 1920-talsbro med ett högt upplevelsevärde och skönhetsvärde (Kulturhistorisk värdebeskrivning Gamla Lidingöbron, AIX, 2011-12-28.)

- 2012 beslutades i kommunfullmäktige i Lidingö stad att en ny bro skulle byggas och att Gamla Lidingöbron skulle rivas. Not: Det tog endast 3 vardagar från informationskvällen torsdag den 18 oktober 2012 - där medborgare och politiker fick ta del av presentationen om rivning och ny bro - till beslutet i tekniska nämnden som togs tisdag den 23 oktober. Den 24 oktober togs beslut i kommunstyrelsen och den 26 november i kommunfullmäktige. Alternativa förslag som innebar att bron skulle kunna bevaras förkastades under informationsmötet.

- Den 5 december 2016 presenterade leverantören sitt förslag för kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman och kommunalråden Hans Barje och Birgitta Sköld. Förslagetet innehöll bostäder och en park på Gamla Lidingöbron samt en lösning för Lidingöbanan, cykel och moped under Lidingöbron. Mötet hölls på engelska och Anna avslutade mötet med orden: "Knight Achitects are out!" och "we want to meet your partners". En muntlig överenskommelse gjordes med Anna om att träffas efter årsskiftet 2017 för ett tekniskt möte tillsammans med leverantörens partners.

- Under januari 2017 fortsatte leverantören sitt arbete tillsammans med två av världens främsta ingenjörer och broexperter Cecil Balmond & Adão da Fonseca som bekräftade att leverantörens förslag för Gamla Lidingöbron och Lidingöbron är genomförbart.

- I mars 2017 återkom Anna Rheyneuclaudes Kihlman och bad leverantören att avvakta det utlovade mötet i väntan på den trafikutredning som lanserades kort efter mötet i december 2016.

- I oktober 2017 offentliggjorde Anna Rheyneuclaudes Kihlman sin avgång som kommunstyrelsens ordförande. Kort därefter träffade leverantören hennes efterträdare Daniel Källenfors. Daniel gillade leverantörens förslag och meddelar via sms efter mötet: "det blir upp till er att göra detta trovärdigt".

- I december 2017 lanserade Lidingö stad upphandlingen för rivning av Gamla Lidingöbron och uppförande av Lilla Lidingöbron.

- I slutet av 2017 inspekterade leverantörens broexpert, Antonio Adão da Fonseca, med 45 års yrkeserfarenhet, Gamla Lidingöbron från båt tillsammans med leverantören. Samtliga rapporter och ritningar om Gamla Lidingöbron översattes och Balmond & Adãos team gick igenom dessa. Balmond & Adão såg ingen anledning till att bron måste rivas.

- Den 12 september 2018 presenterade leverantören tillsammans med sina projektpartners ett fullständigt kostnadsberäknat förslag till Daniel Källenfors, Hans Barje och Jan Werner, Lidingö stads projektledare för Lilla Lidingöbron. Under mötet presenterades också den förstudie som Brandskyddslaget och Iterio tagit fram avseende brandskydd, riskhantering, tillgänglighet och stigande vattennivåer. Förstudien identifierar projektets utmaningar och presenterar lösningar på dessa. Entreprenören Serneke presenterade tidplanen som visade att en fullt fungerande lösning för Lidingöbanan, cykel, moped och fotgängare kan levereras 5 månader tidigare, jämfört med Lidingö stads tidplan för Lilla Lidingöbron.

- Kommunstyrelseordföranden lovade att återkomma med sitt beslut inom 14 dagar. Leverantören meddelade att projektteamet kunde svara på samtliga tekniska, juridiska och ekonomiska frågor som Lidingö stad hade gällande förslaget. Efter fyra vardagar meddelade Daniel Källenfors att förslagets "risker och förseningar" överväger fördelarna jämfört med den pågående upphandlingsprocessen.

- Leverantören bad Daniel specificera de "risker och förseningar" som avsågs för att kunna eliminera dessa.

- Den 1 oktober 2018 tilldelade kommunstyrelsen Implenia Sverige AB uppdraget att riva Gamla Lidingöbron och bygga Lilla Lidingöbron.

Sammanfattning:
Leverantören gör gällande att Lidingö stad genom sitt agerande har brutit mot LOU på ett sätt som innebär att leverantören lider, eller riskerar att lida, skada. De aktuella felaktigheterna har påverkat det konkurrensuppsökande skedet av upphandlingen. Förutsättningarna föreligger därmed för att förvaltningsrätten ska bifalla leverantören talan och besluta att upphandlingen ska göras om.

Dela "Vi begär överprövning av brobeslutet"

Kommentarer

Karin Wallgren 2018-10-15 11:57

Kommunstyrelsen har fattat beslut om Lilla Lidingöbron, brobyggare är utsedd
och Lidingöborna kan se fram mot den efterlängtade tågbron om några år.

Den upprustade Lidingöbanan har blivit så mycket bättre. Vagnarna går mjukt och tyst,
i kontrast till t-banans röda linje som ibland går så ryckigt.
Det är trångt vid rusningstid men det får SL lösa genom att sätta in fler vagnar och öka turtätheten. Men för allt i världen dra inte om Lidingöbanan via centrum.

Och vad händer med Spårväg City och den förespråkade sammankopplingen med
Lidingöbanan? Nu är det dags för SL och Stockholm stad att redovisa hur
långt de har kommit.

De som nu ondgör sig över Lidingöbanan av ett eller annat skäl, många antagligen boende på norra ön, kunde istället använda sin energi till exempel till att undersöka möjligheten att återuppbygga gamla Lidingöbanan, Linje 20. Jag har hört boende på norra ön som faktiskt saknar Norra Lidingöbanan än idag.

Anders Bergstedt 2018-10-15 07:13

Annika ! Jag vill bara upprepa att alla dessa problem beror på det ödesdigra beslutet att satsa på Lidingöbanan. För cykel och gångtrafik skulle bron klara många år och hela bredden kunnat utnyttjas ! Ingen kan ställas till ansvar för detta och det är upprörande !

Annika Lundvall 2018-10-14 22:52

Anders och Birgitta, det låter inte som ni känner till det här ärendet:
https://lidingosidan.se/politik/stadsplanering/broforslaget-fanns-hos-lidingo-stad-redan-ar-2011/#comment25293

Broförslaget fanns hos Lidingö stad redan år 2011
onsdag 3 oktober 2018 16:55

GAMLA LIDINGÖBRON. Förslaget att omvandla Gamla Lidingöbron till park och bostäder skickades till dåvarande kommunstyrelseordföranden Paul Lindquist (M) i september 2011. Det skriver företaget Urban Nouveaus VD Sara Göransson i den sammanställning som Lidingösidan fått tillgång till. I januari 2016 presenterade företaget sin lösning för tjänstemän från Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Nuvarande KSO Daniel Källenfors (M) fick förslaget presenterat för sig i oktober 2017, sedan Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) meddelat att hon skulle avgå.

Daniel Källenfors sa, i en kommentar till Mitt i Lidingö: "De skulle kommit tre år tidigare".
- Vi kom åtta år tidigare och vi är fortfarande här redo att renovera Sveriges vackraste bro, säger Sara Göransson.

Gamla Lidingöbron, collage. Bild: Urban Nouveau
Gamla Lidingöbron, collage. Bild: Urban Nouveau
Parken på Gamla Lidingöbron. Bild: Urban Nouveau
Parken på Gamla Lidingöbron. Bild: Urban Nouveau
Tidssammanställning för projektet:

2006
Idén om att bygga bostäder i Gamla Lidingöbron föddes under en av de många promenader Filipe Balestra och Sara Göransson tog över bron när de bodde på Lidingö.

2010
Maj - Idén presenteras för Anna Hadenius under en fest hos en gemensam vän på Lidingö.
Juni - Förslaget för att omvandla Gamla Lidingöbron till bostäder mejlas till Anna Hedenius med en förfrågan om ett möte.
September - Politiker och tjänstemän från Lidingö stad besöker UN's utställning av förslaget på ArkDes (då Arkitekturmuseet) och ger UN (Urban Nouveau) mycket positiv respons.

Från utställningen ArkDes 2010. Bild: Urban Nouveau
Från utställningen ArkDes 2010. Bild: Urban Nouveau
Från utställningen ArkDes 2010. Bild: Urban Nouveau
Från utställningen ArkDes 2010. Bild: Urban Nouveau
2011
September - UN skickar förslaget, inklusive bilder till dåvarande KSO Paul Lindquist. Paul kallar förslaget "kreativt", "spännande" och "fantastiskt". Paul meddelade samtidigt att "någon ny tågbro inte planeras" och "trafiken är tänkt att fortsätta på nuvarande bro".
November - Tidningen Byggindustin publicerar artikeln "Gör bostadsbro av Gamla Lidingöbron".

2012
November - Beslut om rivning av Gamla Lidingöbron tas. "Det tog bara 2-3 vardagar från informationskvällen torsd den 18 november - där medborgare och politiker fick ta del av presentationen - till beslutet i tekniska nämnden, som gjordes tisd den 23 oktober. Någon dag senare togs beslut i kommunstyrelsen och den 26-27 november i Kommunfullmäktige." Annika Lundvall, Byggnadsantikvarieprogrammet, Uppsala Universitet.

2015
November - UN kontaktar Bengt Rehn, dåvarande exploateringschef på Lidingö stad. Bengt blir intresserad av projektet och vill veta mer.

2016
Januari - Bengt Rehn bjuder in UN till ett möte med Amanda Horwitz och hennes team från Miljö- och stadsbyggnadskontoret, samt tjänstemän från tekniska förvaltningen. Efter mötet ombeds UN avvakta Sverigeförhandlingen. Amanda Horwitz (chef Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen) säger att förslaget kan bli grund till en tävling. Det blev det inte.

December - Urban Nouveau träffar Anna Rheyneuclaudes Kihlman två gånger. Vid det andra mötet, där även Hans Barje och Birgitta Sköld deltog, presenterade UN sitt förslag för bostäder och park på Gamla Lidingöbron samt ett konceptuellt förslag för Lidingöbanan, cykel- och moped under Lidingöbron. Anna avslutade mötet med att säga: "Knight Achitects are out!" och "we want to meet your partners". Vi kom överens med Anna om att träffas efter årsskiftet 2017 för ett tekniskt möte med våra partners.

2017
Januari - UN fortsätter sitt arbete med mästeringenjörerna Cecil Balmond & Adão da Fonseca som bekräftar att det vi vill göra med Gamla Lidingöbron och Lidingöbron är möjligt.
Mars - ARK återkommer och ber UN att avvakta den trafikutredning på 11 miljoner kronor som lanserades kort efter vårt möte i december 2016.
Oktober - Medan UN avvaktar meddelar ARK sin avgång som KSO. Daniel Källenfors meddelar att han ställer upp som ny KSO. UN träffar Daniel på hans dåvarande kontor på DNB Bank på Regeringsgatan. Daniel gillar förslaget och återkommer via sms efter mötet: "det blir upp till er att göra detta trovärdigt".
December - Upphandlingen för rivning av Gamla Lidingöbron lanseras.

Vid denna tidpunkt var UN tvungen att välja mellan att ge upp eller fortsätta. Vi valde att fortsätta.

Broexpert Antonio Adão da Fonseca, med 45 års erfarenhet, inspekterade Gamla Lidingöbron från båt med UN. Samtliga rapporter och ritningar om Gamla Lidingöbron översätts och B&As team går igenom dessa. B&A ser ingen anledning till att bron ska rivas. De säger:
"Att riva Gamla Lidingöbron är mer än ett misstag. Det är respektlöst mot civilisationen." - Antonio Adão da Fonseca, partner Balmond & Adão.

2018
September - UN och Partners presenterar ett fullständigt kostnadsberäknat förslag till Daniel Källenfors, Hans Barje och Jan Werner. Under mötet visar UN den förstudie som Brandskyddslaget, Elena Siré och Iterio tagit fram avseende brandskydd, riskhantering, tillgänglighet och stigande vattennivåer - som visar att samtliga utmaningar har åtminstone en lösning. UN meddelar Daniel, Hans och Jan att vi självklart finns tillgängliga för att svara på deras frågor och att vi kan skicka budget, presentation, tekniska ritningar och förstudie om ytterligare en NDA signeras. Daniel lovar att återkomma inom 14 dagar. Efter 4 dagar meddelade han att vårt förslag skulle innebära "risker och förseningar".

Dela Broförslaget fanns hos Lidingö stad redan år 2011
Kommentarer
Sara Göransson, Urban Nouveau AB 2018-10-05 11:30
Hej Johan, Anders och Paul,

Tack för era kommentarer.

Upphandlingen för Lilla Lidingöbron var stängd för alternativa lösningar. Varför?

Urban Nouveau AB
Johan Andersson 2018-10-04 17:17
Paul och Anders, det är ju klart att det är sensationellt och häpnadsväckande att kommunledningen ignorerat en möjligen mer finansiellt fördelaktig lösning under så många år och dessutom försöker dölja det genom att säga "vi skulle ha fått detta för tre år sedan" när UN menar att de haft informationen långt tidigare än så.
De tidigare kommunledningarna har ju gjort sig kända för att låsa sig för ett alternativ i många frågor och agerat döva och avvisande till medborgarna när de försökt höja sina röster och pekat på alternativ.
Nu har vi ju fått en "ny" majoritet som lovat att lyssna. Men på samma sätt som låsningen på 25m bassäng med kommunalt finansierat gym, verkar det ju onekligen som väldigt tunna löften när Daniel Källenfors viftar bort UNs förslag med att de redan kört en upphandling.
Men för höge farao, har man gjort en upphandling på fel grunder så är det ju bara att slå stopp, göra om och göra rätt. Att några tjänstemän har kastat bort tid kan ju inte vara värre än fiaskot med cykelmotorvägen. Däremot är det snudd på kriminellt att ignorera en besparing på tiotals eller rent av hundratals miljoner. Utred därför UNs förslag ordentligt som ni skulle gjort för länge sedan och gör om nödvändigt om upphandlingen.
Sedan ska man förstås ha respekt för vald process och man kan ju fråga varför inte UN med partners lämnade in ett formellt anbud även om lösningen inte var i linje med förfrågningsunderlaget.
Vi ska dock vara glada för att de genom Lidingösidans försorg gjort oss alla andra medvetna om alternativet.
Anders Odéen 2018-10-04 10:04
Delar Paul Matells inlägg till fullo!
Paul Matell 2018-10-04 01:42
Detta är ett scoop. Tack Lidingösidan för att vi läsare får en inblick i hur våra kommunalråd hanterar stadsplanering. Det hade varit värdefullt om UNs förslag hade presenterats som alternativ i brofrågan. Fortsätt bevaka.

Anders Bergstedt 2018-10-12 23:02

Nu får ni väl ändå ge er ! Jag skäms över att det skall sättas käppar i hjulet för allt istället för att komma överens.

Det blev ju en suverän upphandling av Lilla Lidingöbron och nu skall spaden i jorden ! Det tar flera år och jag har ingenting emot att den gamla står kvar. Om den klarar att bära tåg i tre år till kan den säkert stå kvar länge än. Om delen under vattnet är stabil är det ju dumt att riva.I dessa alltmer oroliga tider vet man inte om det behövs en reservbro !

Birgitta Olsen 2018-10-12 13:55

Iochmed halva originalbron redan är riven sedan länge så tycker jag att man också kan riva resten. Vill man behålla siluetten så bygg en ny likadan bro. Sedan tycker jag det är oförskämt att komma nu och beklaga sig när upphandlingen är klar och beslutad. Som det står i texten så kom första beslutet 2012. Man har haft sex år på sig att lägga ut förslaget på Facebook. Varför väntade man? Jag är emot att tåget o cyklisterna färdas under vårt enda vatten- och värme-överfart. Jag vill så fort som möjligt ha en ny fin bro som inte är läskig att cykla på vintertid.

Kommentera

Fler artiklar från Stadsplanering

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google