Väder Lidingö

Lidingö onsdag 1 december 2021 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

M+LP+KD: Svar på Centerns frågor om nya bron

onsdag 13 september 2017 00:01

För några dagar sedan ställde Centerpartiet fem frågor här på sidan till Lidingös politiska majoritet om det kommande bygget av Lilla Lidingöbron. Nu har majoritetens tre partier kommit med ett gemensamt svar, som kan läsas här nedan. Länk till Centerns inlägg.

Centerpartiet ställer en rad frågor som de anser sig behöva svar på innan de har möjlighet att kunna fatta ett beslut i brofrågan. Självklart ska vi förtroendevalda och tjänstemän i Lidingö stad ha goda möjligheter att fatta kloka beslut genom bra underlag. Men det är också viktigt att den politiska ledningen i kommunstyrelse och kommunfullmäktige vågar leda staden framåt. Det kan vi göra genom att stycka stora frågor i mindre bitar för att lättare ha kontroll och säkerställa att vi når våra mål. Det gäller såväl långsiktiga mål som delmål på resan dit.

Vi i majoriteten, som har löst frågan om dubbelspår tillsammans med landstinget, vill här ge svar på Centerns frågor.

1. Hur ska staden mobilisera en ledning för projektet som har kunnande och kapacitet på beställarnivå för ett så omfattande totalansvar för bron som staden tar på sig i avtalet?
– Staden har redan idag en ”broorganisation” då det aldrig varit aktuellt att någon annan part än just Lidingö stad ska ha ansvaret för att bygga bron. Tidigare var uppdraget att bygga en bro för gång och cykel samt enkelspår för spårvagn. Det är idag exakt samma uppdrag som tidigare med enda skillnad att det ska byggas ett dubbelspår på bron. Om Centern var oroliga för om Lidingö stad klarar att hantera ett sånt här projekt borde de ha väckt frågan för många år sedan när beslut om att bygga bron togs. Ett beslut som även Centerpartiet står bakom.

2. Hur kan Lidingös intressen om spårdragning på Stockholmssidan tillvaratas när frågan om Spårväg City inte är avgjord än?
- Spårvagnshallarna som byggs i Dalénum är avsedda för att serva samtliga tåg som trafikerar Lidingöbanan och Spårväg City. Goda kommunikationer till dessa spårvagnshallar ökar chanserna för att sammankopplingen mellan dessa banor blir av. Med en ny bro, med dubbelspår och färdigställda spårvagnshallar, skapas det ännu bättre förutsättningar till ett positivt beslut om Spårväg City och dess koppling till Lidingöbanan. Vi från majoriteten kommer att fortsätta arbeta för att det ska ske så snart som möjligt och anser att sannolikheten ökar om alla partier är överens på Lidingö. En politisk splittring i frågan om tidplan för Lilla Lidingöbon kan påverka beslutet om Spårväg City negativt.

3. Hur säkerställer staden att lösningen i Ropsten med bland annat stationsläge blir bra för lidingöborna när Stockholms stad inte finns med i avtalet?
- Ett avtal mellan Lidingö och Stockholm har varit en förutsättning i projektet. Nu när genomförandeavtalet med landstinget är tecknat, avser staden att under hösten sluta ett avtal avseende genomförande och framtida förvaltning av anläggningar avseende Lilla Lidingöbron. Självklart har även Stockholms stad och landstinget gemensamma frågor att förhandla om avseende Ropsten. När nu avtal finns påskrivna för en bro med dubbelspår kan Stockholm och landstinget komma överens om ett stationsläge som hanterar kopplingen till tunnelbanan och en framtida anslutning till Spårväg City.

4. Hur säkerställs att byggprojekt av kaj och bostadshus på Stockholmssidan, i direkt anslutning till bron, samkörs och inte hamnar i konflikt med brobygget när Stockholms stad inte är färdig med sin detaljplan?
- Stora projekt som sker mellan en eller flera parter ställer höga krav på samordning. Självklart delar vi frågeställarnas engagemang för att säkerställa att organisationerna Lidingö stad, Stockholms stad och Stockholms läns landsting ska samarbeta väl kring bron. Lidingö stad har en tät dialog med Stockholms stad om Ropsten. Stockholm kommer i kommande avtal ansvara för "Landanslutning Ropsten". Alla parter är medvetna om att bron ska stå klar 2022. Skulle inte allt vara klart blir det en tillfällig lösning som då finansieras av Stockholms stad och Landstinget. Förhoppningsvis är planeringen klar i Ropsten när bron ska färdigställas, annars kan det bli fråga om provisorier som då Stockholm/SLL får finansiera.

5. Hur kan vi veta vilken brolösning som är den ekonomiskt bästa, när vi inte vet vilka följdinvesteringar som krävs vid olika brolösningar för ökad turtäthet eller för eventuell dragning via Centrum?
- Innan beslutet togs om att bygga en lågbro mellan Lidingö och Stockholm utreddes många olika alternativ. Alla dessa alternativ kan läsas i Lidingö stads arkiv. När kommunstyrelsen sammanträdde efter sommaren var enigheten stor över att avtalet med landstinget är bra för Lidingö och att det är positivt att Landstinget är delfinansiär till bron. För att dra Lidingöbanan via Centrum krävs mycket stora investeringar vilket landstinget, i nuläget, inte är intresserade av att finansiera. Om det ska vara möjligt såsom det ser ut idag krävs ett mycket stort bostadsbyggande i området, flera tusen nya bostäder, samt att Lidingö bekostar merparten av investeringen, uppskattningsvis cirka 700 miljoner kronor. Att massivt bygga ut Centrum med nya bostäder säger vi nej till, men vill Centerpartiet nu hårt exploatera Centrum med nya bostäder? Därför ska nuvarande broinvestering inte omöjliggöra en framtida omdragning via Centrum. De studier som gjorts visar att det går utmärkt att dra Lidingöbanan via Centrum även om bron är byggd med en låg angöring på Lidingö.

Avslutningsvis är vi glada att Centerpartiet tillsammans med alliansen i landstinget känner sig trygga att tillsammans med oss verka för en ny Lidingöbro med dubbelspår. Det är viktigt för transporterna till och från Lidingö.

Carl-Johan Schiller (KD)
Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M)
Birgitta Sköld (LP)
Hans Barje (M)

Dela M+LP+KD: Svar på Centerns frågor om nya bron

Kommentarer

Hans Lefvert 2017-09-21 11:36

Av artikeln och kommentarer från majoriteten framgår:

Majoriteten vill inte medverka till att Lidingöbanan genom Lidingö C byggs i närtid.

Man vill inte utreda en samfinansiering eller kostnadseffektiva lösningar trots att Lidingöbanan genom centrum skulle kunna lyfta Lidingös utveckling inför framtiden och genomföras i samband med utbyggnaden av Lidingö C/Torsvik fram till 2025.

Konsekvensen av majoritetens beslut blir att Lidingö C offras tillsammans med möjligheten till bra kollektivtrafik på Lidingö.

Det är uppenbart att Lidingö Stad inte hanterar brofrågan på ett ansvarsfullt sätt.
Det är lidingöborna som får ”betala” genom att det nya Lidingö C kommer att ”tappa” södra Lidingös kundunderlag och att kollektivtrafiken på Lidingö inte kan utvecklas med Lidingöbanan trots att Lidingö Stad betalar 700 Mkr för en ny bro.

Hans Lefvert
Ordförande Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Hans Lefvert 2017-09-18 11:25

Enligt fråga 5 påstår majoriteten att det behöver byggas flera tusen nya bostäder i Lidingö C för att få Landstingets stöd för en omdragning av Lidingöbanan genom Lidingö C.
Har landstinget i förhandlingen med Lidingö Stad framlagt detta krav? Har frågan tagits upp i förhandlingen om dubbelspår på bron? Utan saklig grund kan detta bara uppfattas som desinformation med syfte att vilseleda Lidingöborna.

Lidingöbanan genom Lidingö C skulle ge många fler resenärer genom att två nya centralt belägna hållplatser, Lidingö C och Torsviks Torg, ersätter den nuvarande sträckningen utmed stranden efter Baggeby, där få kan nå Lidingöbanan.
Med pågående utbyggnad av Larsberg, Dalenum och planer för Högsätra mm kommer Lidingöbanan bli fullt utnyttjad även med nuvarande planer för Lidingö C. Det behövs inte fler bostäder för att få tillräckligt trafikunderlag för Lidingöbanan! Detta visas i Landstingets utredning av dubbelspåret.

Av alla resor på Lidingö är det endast 32 % som är arbetsresor. Det är därför mycket viktigt att utveckla kollektivtrafiken genom att Lidingös nya centrum kopplas till södra ön och bussarna i centrum genom en omdragning av Lidingöbanan.

Majoritetens argumentation att inga fler utredningar behöver göras är oseriös. Faktum är att vi idag inte vet hur den nya bron ska utformas mot Lidingö för att vara kostnadseffektiv och långsiktigt användbar för kollektivtrafiken.
Inte heller finns en utredning av en omdragning av Lidingöbanan, som är nödvändig inför den planerade utbyggnaden av centrum/Torsvik. Ett reservat för Lidingöbanan måste finnas för att säkra planeringen.

Genomförandeanalys och kostnader för en omdragning av Lidingöbanan från den låga bron saknas trots att detta är en förutsättning för brobygget och även avtalet med SLL.
Det finns ingen utvärdering av samfinansiering, trots att fler möjligheter finns t.ex. stadsmiljöavtal och värdeökning för planerade bostäder på kommunens mark utmed Lidingöbanan.

Lidingö kan bättre än så här. Det är dags att visa ansvar för Lidingös framtid och utveckling.

Hans Lefvert
Ordf, Centrala Lidingö Villaägareförening (CLV)

Rolf Hattenbach 2017-09-17 15:18

Det avtal Lidingö kommun skrev med Stockholms kommun 12 april 1985 ( bilagd länk ) att för som ersättning få 5,4 milj kronor ta över hela Gamla Lidingöbro. Den bro som nu Lidingö Stad själv får bekosta ombyggnaden för motsvarande 600-700 miljoner kronor måste ses en av landets sämsta affär någon kommun någonsin gjort. Det moderat ledda styret visade ingen kompetens då och gör det inte nu heller . http://www.lidingo.se/download/18.6b83838014c0ff33b5712c94/1429021648943/Avtal+med+Stockholm+-+1985.pdf

Hans Barje 2017-09-17 12:06

Svar till Centerpartiet.
Första frågan:
Oavsett om bron byggs i dag eller om 10 år måste Lidingö säkerställa att det finns teknisk kompetens. Att skjuta frågan in i framtiden löser inte detta, så oavsett tidpunkt måste staden säkerställa teknisk kompetens. Detta kommer staden säkerställa under kommande fem år tills bron står klar 2022.

Andra frågan:
Centern insinuerar att ¨vi¨ ska göra samma misstag som med spårvagnshallarna. Det är inte Lidingö Stad som byggt och finansierat spårvagnshallarna, utan Stockholms Läns Landsting.
Oavsett vad man tycker om hallarnas storlek och utseende, kommer de vara viktiga när beslutet tas om att länka ihop Lidingöbana med Spårväg City. Vi vill därför snarast anlägga dubbelspår eftersom de behövs för att säkerställa en bra och effektiv trafik på Lidingöbanan. Att som Centerpartiet skjuta på investeringen kommer innebära att det blir trångt för resande och sämre turtäthet under många år framöver. Vi och Landstinget, med stöd av Centerpartiet, vill inte vänta 10-15 år, utan vill förbättra Lidingöbanans kapacitet nu.

Tredje frågan:
Landstingets och Stockholms intresse är att säkerställa en bra kollektivnod på Ropsten.
Skjuter vi på investeringen, när alla parter vill och söker hitta en lösning på Ropsten, finns det en risk att den bästa lösningen försvinner. Visar vi inte nu på en gemensam vilja från Lidingö, finns risken att detta kan användas emot oss. Starkt stå vi enade, splittrade vi falla.

Fjärde frågan:
Sannolikheten att det blir störningar och problem ökar om beslutet till en broinvestering inte tas nu. Driver vi nu på projektet blir risken för störningar små, väntar vi och låter Stockholm bygga färdigt Ropsten, kan risken för störningar bli enorma. När Norra Djurgårdstaden står klar och vi då måsta anpassa bro och anslutning till en färdig infrastruktur kommer det inte underlätta möjligheten till en bra trafiklösning.

Femte frågan:
Att bygga spår på land vid behov av utökad trafik går att lösa och behöver inte kopplas ihop med en broinvestering. Med dubbelspår ökar möjligheten till förbättrad trafik i befintligt läge och om politiker i framtiden vill finansiera och dra tåget genom Centrum ska detta inte vara något hinder. En ny bro med förbättrad kapacitet är alltid bra för Lidingös invånare oavsett dragning via Centrum eller en framtida sammankoppling med Spårväg City.

Vi fråga nu Centerpartiet – Vill ni ha en ny bro 2022 med förbättrad kollektivtrafik för Lidingös invånare eller vill ni vänta till 2030 och låta resande få dålig tågkapacitet, trängsel och fler som kanske återgår till bil? Vill ni som parti finansiera ett underhåll av en gammal bro, med flera 100 mnkr, som inte skapa bättre kapacitet för Lidingös invånare?

Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna vill snarast påbörja arbete med en ny bro för att tillskapa en förbättrad kollektivtrafik på Lidingö och ge alla som reser med tåget en utökad service.

Det skulle vara positivt om Centerpartiet bejakar beslutet om en ny bro med dubbelspår och konstruktivt tillsammans med Majoriteten bidrar i det fortsatta arbetet med målsättningen – Invigning av ny bro med dubbelspår 2022.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M)
Hans Barje (M)
Birgitta Sköld (LP)
Carl-Johan Schiller (KD)

Patrik Buddgård (C) 2017-09-13 17:15

Det är bra att majoriteten kommunicerar hur de tänker om dessa frågor. Vi ser dock fortfarande brister och svårigheter med vissa av svaren. Absolut är det så att man ibland måste jobba med delheter för att nå ett mål om helheten. Men då måste man säkerställa att delheterna hänger ihop och att frågor inte hamnar mellan stolarna.

När det gäller första frågan så har det hela tiden varit Lidingö som ska stå för brobygget men i avtalet nu tar staden på sig att även bygga och ansvara för projektering av spårdragningen på bron, något som sedan ska driftas och ägas av SL. Det är detta som kräver en djupare kompetens än tidigare och som innebär att staden måste säkerställa kompetens från aktörer med erfarenhet av så stora broprojekt. Till exempel från Stockholms stad eller Trafikverket.

På den andra frågan är risken att vi gör samma misstag som med spårvagnshallarna – det vill säga bygger för Spårväg City som inte kommer. Att så stora spårvagnshallar står där i Aga belyser poängen vi har att vi måste ha svar på lösa trådar innan vi tar beslut, annars kan vi stå med en Spårvagnsdepå som inte används eller i detta fall en bro med stationsläge i Ropsten som är ofördelaktigt för Lidingöborna och anpassat efter en spårväg som inte kommer. Det är bra att majoriteten delar vår bild att Lidingö ska ligga på och säkerställa att Spårväg City blir verklighet. Men så länge det inte är klart kan vi inte veta vilken lösning som är bäst för broanslutning och stationsläge i Ropsten.

På fråga tre skriver majoritetspartierna ”När nu avtal finns påskrivna för en bro med dubbelspår kan Stockholm och landstinget komma överens om ett stationsläge som hanterar kopplingen till tunnelbanan och en framtida anslutning till Spårväg City.” Detta oroar Centerpartiet eftersom stationsläget är avgörande för Lidingöbornas möjligheter till lätt och tillgänglig kollektivtrafik. Landstingets intressen är inte detsamma som Lidingös i detta fall. Lidingö måste vara en aktiv och drivande part i förhandlingarna om stationsläget eftersom det är Lidingöborna som drabbas om stationsläget hamnar i ett mindre attraktivt läge. Lidingö borde ta större plats i dessa diskussioner och kräva ett stationsläge med direkt koppling till T-bana från Lidingöbanan. I nulägets skisser hamnar stationen längre från T-banan än i dagsläget.

Angående fråga fyra är det en stor risk att det kommer bli stora trafikstörningar om inte stadsbyggnadsprojekten i Ropsten sker samtidigt med brobygget. Om provisorier byggs kan det innebära behov av avstängningar av Lidingöbanans trafik senare som är besvärliga för Lidingöborna. Vi vill minimera trafikstörningarna och maximera samordningen i utvecklingen av Ropsten.

På fråga fem handlar det om vilka följdinvesteringar olika brolägen på Lidingösidan ger. Många brolösningar är visserligen utredda men följdinvesteringar som krävs vid denna brolösning t ex vid högre trafik för Spårväg City med dubbelspår mellan Torsvik och Baggeby är inte förtydligade, liksom kostnaden för en ev. omdragning via Lidingö Centrum från lågt läge jämfört med högt broläge på Lidingösidan. Vi vill utveckla Centrum varsamt men en ny dragning skulle kunna ge nya intäkter genom bostäder längs den gamla spårdragningen som tillsammans med stadsmiljöavtal kan ge intäkter. Hur mycket detta ger i intäkter och vilka kostnader en omdragning skulle generera är dock inte känt idag vilket återigen belyser vår poäng om att vi skulle behöva veta det innan beslut.

Vi inser att en ny tvåspårig bro erfordras för att klara den framtida trafiken men vi måste se att helheten går ihop innan vi fattar beslut.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google