Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 juni 2024 v. 25

Senaste kommentaren - Se fler

Granska arvodesförslaget

söndag 2 december 2018 23:25

Lidingöbon Christer Mohlin vill att Lidingö stads revisorer granskar hur ändringarna i reglementet som gäller arvoderingar av politiska uppdrag kom till, med hänvisning till förslaget som presenterades den 26 november i år. Det gäller både regelefterlevnad och jäv samt om den nuvarande modellen för beredning och beslut är konstruerad så att den kan missbrukas. Mohlin skickade nedanstående brev under söndagen till revisorerna plus en kopia till kommunfullmäktiges ordförande.

Till:
Stadens revisorer
Lidingö stad
181 82 Lidingö

Kopia:
Kommunfullmäktiges ordförande i Lidingö stad

Den politiska majoritetens förslag till nytt reglemente för arvodering av Lidingös politiker som lades fram i kommunfullmäktige den 26 november 2018 har skapat stora diskussioner bland medborgarna. En betydande kritik har framförts, inte minst i sociala medier. Mycket få svar eller kommentarer har givits av de ansvariga.

Många medborgare har uppfattat förslaget som djupt stötande och orättvist då majoriteten föreslår stora ökningar för sina egna tillträdande kommunalråd, medan arvoden för oppositionen samtidigt föreslås minskas. Detta kan uppfattas som att man vill förminska möjligheten till en tillräckligt ambitiös och balanserad opposition, vilket torde vara i konflikt med vårt lands grundläggande demokratiska principer.

Därtill noteras att flera ledande och heltidsarvoderade politiker har många uppdrag utanför staden, vilket skulle kunna påverka deras tillgänglighet och förmåga att hinna utföra sitt uppdrag för oss medborgare på Lidingö.


Av dessa orsaker föreslås:

I) Att stadens revisorer granskar:
a. Initiering, beredning och beslutsgång för de under november 2018 föreslagna ändringarna i reglemente avseende arvodering av politiska uppdrag.
b. Specifikt hur beredning och beslut avseende förslag till arvodering av befintliga och tillträdande kommunalråd har gått till med avseende på regelefterlevnad och jäv.
c. Huruvida nuvarande modell för beredning och beslutsgång avseende arvoden för politiska uppdrag är konstruerad på ett vis som förhindrar ett missbruk i syfte att gynna personer ur den politiska majoriteten.


II) Att till kommunfullmäktige föreslå att stadens samtliga kommunalråd och oppositionsråd till kommunfullmäktige årligen redovisar:
a. Samtliga arvoden och övriga intäkter från politiska uppdrag inom kommunal, landsting/regional och riksnivå.
b. Samtliga arvoden och övriga intäkter från internationella politiska uppdrag.
c. Samtliga bisysslor, enligt motsvarande regelverk som gäller stadens chefstjänstemän.


III) Att stadens revisorer bedömer om de politiska uppdragen utanför kommunen är förenliga med den tid det tar från skötseln av det kommunala uppdraget.


I den mån ovanstående förslag inte ryms inom stadens revisorers mandat, föreslås att motsvarande åtgärder införs via beslut i kommunfullmäktige.

Lidingö 2018-12-02

Christer Mohlin

Dela Granska arvodesförslaget

Kommentarer

Christer Björklund 2018-12-03 20:14

Instämmer helt i Christer Mohlins förslag. Det vi just varit åsyna vittnen till är mycket olyckligt för synen på politiker och därmed för demokratin på ön.

Marianne Börje 2018-12-03 11:29

Instämmer helt med Christer Mohlins adekvata förslag.

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google