Väder Lidingö

Lidingö tisdag 31 januari 2023 v. 05

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: "Jag blir rätt ut sagt förbannad av en sådan hantering"

måndag 19 juni 2017 12:15

"Lidingöhem förvaltar en betydande del av lidingöbornas investeringar och fastighetsvärden. Som styrelseledamot och ansvarig för dessa värden, ställs jag inför en affär, omslutande 175 000 000 kr, utan att i tillräcklig tid få ett beslutsunderlag. Det som skickas ut, säger väldigt litet om affären, värdet eller den tilltänkte köparen. Avtalets bilagor saknas, liksom bolagets årsredovisning. Ingen finansiell analys av köparen presenteras". Det skriver Nancy Mattsson (L) i nedanstående debattartikel. Frågan om försäljning tas upp ikväll, måndag, på kommunfullmäktiges sammanträde.

Politik i all ära, men kom igen nu!

Jag är styrelseledamot i Lidingöhem. Politiker. Jag är också skattebetalande lidingöbo och yrkesverksam inom bygg- och fastighetsbranschen.

Till att börja med, vår demokrati rymmer lyckligtvis olika politiska ideologier. Det gör att vi landar i olika ställningstaganden i sakfrågor. Gott så. Vid sidan av ideologi finns rimligtvis också kompetens att använda kunskap, agera rationellt och ansvarsfullt. Alltid, men särskilt när det gäller att handha lidingöbornas finansiella tillgångar och värden.

Att Liberalerna är emot den omstrukturering och försäljning av Lidingöhem, som Kommunfullmäktige beslutat om, är väl känt. Sakskälen är såväl ”mjuka” som ”hårda”.

Lidingö har ett betydande och växande bostadsförsörjningsbehov, som inte uppfylls. Markprisutvecklingen är kraftigt ökande och just stigande mark- och fastighetspriser, förutom bristande planberedskap, är ett stort hinder för nyproduktion av bostäder.

Lidingöborna har, genom Lidingöhem, byggt upp något som marknaden värderar mycket högt; ett kommersiellt fastighetsbestånd av hyresbostäder. Det är inte en tillfällighet att pensionsbolagen säkerställer framtida pensionsutbetalningar genom placeringar i svenska fastighetsbolag. Fastigheter är ett sällsynt framgångsrikt sätt att skapa stora ekonomiska värden och god avkastning. Historiskt, nu och för framtiden.

Majoriteten i Lidingöhems styrelse beslutade, 2017-06-13, att godkänna en försäljning av delar av fastighetsbeståndet. Mötet började kl 17:00. Ledamöterna fick, per mejl kl 14:08, beslutsunderlag i form av aktieöverlåtelseavtal tecknat med den tilltänkte köparen och en trevlig liten presentation av bolagets historik (startat 2000) och deras vision.

Jag må vara yrkesskadad, men jag blir rätt ut sagt förbannad av en sådan hantering.

Lidingöhem förvaltar en betydande del av lidingöbornas investeringar och fastighetsvärden. Som styrelseledamot och ansvarig för dessa värden, ställs jag inför en affär, omslutande 175 000 000 kr, utan att i tillräcklig tid få ett beslutsunderlag. Det som skickas ut, säger väldigt litet om affären, värdet eller den tilltänkte köparen. Avtalets bilagor saknas, liksom bolagets årsredovisning. Ingen finansiell analys av köparen presenteras.

När relevant material saknas, vill jag få svar - inte gissningar - på hyfsat självklara frågor. Frågor som gängse försäljningsprocesser hanterar. Med vilken finansiering har man byggt upp sitt bostadsbestånd? Varifrån kommer pengarna, det egna kapitalet om 30-40%, i de affärer bolaget tidigare gjort och nu avser göra med Lidingöhem? Hur ordnar bolaget förvaltningen av det geografiskt spridda beståndet? Vilka är bolagets bruttomarginaler? De genomsnittliga drift- och underhållskostnaderna? Hur ser hyreshöjningshistoriken ut?

Jag vill vara tydlig, den tilltänkte ägaren är säkerligen alldeles utmärkt och långsiktig. Min poäng är att jag vid beslutstillfället inte hade tillräcklig kunskap om affären, de inkomna buden, om eller hur de vägledande principerna för ny ägare var uppfyllda. Inga utvärderingar eller analyser. Det som fanns var ett aktieöverlåtelseavtal. Jo, en UC hade visst gjorts och kunde skickas ut. I efterhand. Tillsammans med en årsredovisning. Även den i efterhand.

Ja, ja, formfrågor, men blev priset rätt, då? En tidigare objektsvärdering landade, för ett år sedan, på en lägre summa än nu förhandlad köpeskilling. Bra, kan tänkas. Men fastighetsvärdena har fortsatt upp och yielderna ändrats. En outnyttjad byggrätt saknades i värderingen. Så när ingen ny värdering nu gjordes inför försäljningen, så är det svårt att uttala sig om priset landade ”rätt”.

Men en budgivning ger väl ett marknadspris? Prospektet gick till flera olika aktörer. Oklart vad som styrt urvalet av aktörer, men ett större antal indikativa bud borde ha lämnats. Ett fåtal bud, i rådande marknad, måste väl rimligen vara ett misslyckande och snarare ett svar på en illa förberedd försäljning, ett rejält omtag och stor tidspress?

Genvägar är senvägar. Paketering av fastigheter i små bolag och en forcerad försäljningsprocess, tycks snarast ha avhållit många av marknadens aktörer från att delta. Synd. För tanken med att bryta upp fastighetsbeståndet i små bolagsenheter, var väl att maximera buden för vardera objekt? Hur fördelades buden för objekten? Fanns det högre bud, men som avsåg bara ett av de båda bolagen? Antogs lägre bud för något av bolagen, för att det blev ett bra ”paketpris” och avslut? Jag hade gärna sett en bredare analys av de inkomna buden, men jag kanske är petig.

Och så de ”mjuka” värdena. Hyresrätterna ska finnas i 5 år enligt avtalet. Är det en långsiktig ägare, så finns de säkert kvar längre än så. Idag hyr Lidingö stad av Lidingöhem för tjänstebostäder och sociala och medicinska förturer. För relativt prisvärda genomsnittshyror. Jag ser inte i aktieöverlåtelseavtalet att detta upplägg förs vidare till den nya ägaren. Är detta en nackdel för staden jämfört tidigare? Om stadens ”hyresgaranti” och nuvarande hyresnivåer nu kan ”släppas”, har denna fördel beaktats i priset? Bra att veta, tänker jag.

Så, politik i all ära, men nu handlar det om fastighetsaffärer. Det är inte särskilt ofta som staden ägnar sig åt sådant, så då föreställer jag mig att det är bra att hålla sig till en gängse försäljningsprocess. Prioritera fakta och gott beslutsunderlag, för både köpare och säljare. Skicka ut underlag i tillräcklig tid. Om inget av detta, ja, då ökar risken för dåliga beslut. Och dåliga affärer, för båda parter. Med risk för förlorade värden och förmögenhetsöverföring.

Att sälja ut lidingöbornas tillgångar, det är politik. Men en bolagsstyrelse ska, så mycket mer än politik. Den ska agera med gott affärsmannaskap och kunskap i beslut. Och jag är nog för lite politiker, för både innehåll i sak och poäng i hanteringen går mig här helt förbi.

Nancy Mattsson (L)
Styrelseledamot Lidingöhem
2017-06-19

Dela Debatt: "Jag blir rätt ut sagt förbannad av en sådan hantering"

Kommentarer

Nancy Mattsson (L) 2017-06-22 10:44

Bästa Rheyneuclaudes Kihlman, Sköld och Schiller.

Trots att ni, som ni skriver, inte alls anser er behöva göra det, så har ni ändå tagit er tid att besvara några av de frågor jag ställde vid styrelsemötet i Lidingöhem. Tack?!

Kommunalråden verkar inte ha riktigt klart för sig att jag inte är kommunfullmäktigeledamot, utan är styrelseledamot i Lidingöhems bolagsstyrelse. Det har faktiskt betydelse i sammanhanget. Detta och ert svar gör mig osäker på om ni alls förstått vare sig problembilden eller allvaret i situationen.

Därför tar jag mig friheten att påpeka det som är uppenbart för de flesta med erfarenhet av och förståelse för bolags- och styrelsearbete. Om samme konsult/sakkunskap, som ni nu anlitat för att ge mig svar i en debattartikel på Lidingösidan, hade gjort motsvarande jobb i god tid innan styrelsemötet i Lidingöhem, så hade det varit en rimlig ordning. Ett flertal frågor hade kvarstått, men materialet hade varit en utmärkt grund för diskussionen kring den tilltänkte ägaren och dennes bud. Om motsvarande jobb hade lagts ned på en bred analys av det fåtal anbudsgivare som de facto lämnade indikativa bud (där ett dessutom som var högre för ett av bolagen än det nu accepterade), innan förhandlingar med en av dessa inletts, hade det dessutom varit riktigt professionellt. Nu är det inte så ärendet hanterats.

Oavsett vad ni tre kommunalråd har för ena nygjorda analyser och nyvunnen kunskap i sak, så är det oacceptabelt att denna diskussion förs av er kommunalråd, och inte i styrelsen, med mig. I efterhand. I ett digitalt debattforum.

Min kritik av hanteringen av beslutsärendet kvarstår därför. Styrelsen i Lidingöhem hade ingen som helst kunskap om de affärsmässiga villkoren och omständigheterna vid beslutstillfället. Och det är mycket illa. Oavsett hur nöjda de tre kommunalråden - så här i efterhand - är med försäljningen av Lidingöhems bostäder.

Att dessutom ha en arbetsmetodik som går ut på att ständigt rätta till misstag i efterhand, är oseriöst och förödande för tilliten. Det är fullständigt oacceptabelt i affärs- och bolagssammanhag, men jag tror att det är lika ohållbart i vårt lokalsamhälle.

Och så var det, det där med ideologi. Som ju inte var eller är frågan.

Tre lokalpolitiker kan rimligtvis inte ha koll på att Liberalerna är ett av få partier med en tydlig bostadspolitik. Den innehåller ett system för finansiering kopplat till skattereformer, ett utvecklat regelverk, som ger förutsättningar för byggande och god social och ekonomisk hållbarhet. Den avstår från det politiska moraliserandet av olika upplåtelseformer, utan tar istället sikte på att snarast nå en fungerande och transparant bostadsmarknad. Liberalerna har därför inga ideologiska problem med att det vare sig byggs, köps eller säljs hyresfastigheter.

Liberalerna på Lidingö vill att de beslut som tas gällande lidingöbornas tillgångar och framtida möjligheter präglas av ekonomiskt och socialt ansvarstagande. Vi ska bygga och utveckla värden. Inte rasera det tidigare generationer åstadkommit. Och definitivt inte skaffa oss mer långtgående och svårhanterliga utmaningar än ett engångsbelopp om 175 000 000 kr någonsin kommer att kunna lösa.

Glad midsommar!

Nancy Mattsson, Styrelseledamot (L) i Lidingöhem

Johan Mähler 2017-06-21 20:43

Anna Rheyneuclaudes Kihlman,

Jag vet inte om du medvetet eller omedvetet missförstod Nancy Mattssons budskap. Oavsett är båda alternativen lika dåliga.

En styrelseledamot har ett mycket stort personligt ansvar för de beslut som fattas. Att vara styrelseledamot i Lidingöhem är ett förtroendeuppdrag som ytterst handlar om att förvalta Lidingöhems och därmed Lidingöbornas tillgångar på bästa sätt. Att vara styrelseledamot innebär också att man kan bli betalningsansvarig om man inte fullgör sina skyldigheter enligt de lagar och förordningar som finns. Styrelseledamoten kan också bli skadeståndsansvarig om vissa överträdelser skett. Slutligen kan styrelseledamoten utkrävas ett straffansvar för de beslut som fattas. Det faller alltså ett mycket tungt ansvar på styrelseledamoten kring de beslut som fattas.

Ingen seriös styrelseledamot vill bli utkrävd ansvar inom ovanstående områden. Därför måste styrelseledamoten ställa ytterst långtgående frågor inför de stora beslut som styrelseledamoten deltar i. Jag som skattebetalare på Lidingö förväntar mig dessutom att styrelseledamöterna i Lidingöhem gör just det. Och att frågorna besvaras innan besluten fattas.

Styrelseledamotens i särklass viktigaste motmedel för att skydda sig mot betalningsansvar, skadeståndsansvar eller straffansvar (eller för den delen mot skattebetalarnas eventuella vrede) är att vara förberedd inför de beslut som fattas i styrelsen. Det är av yttersta vikt att all formalia finns på plats och att styrelseledamoten är väl insatt i frågeställningarna som hon förväntas besluta om. Det är också av stor vikt att beslutsunderlagen är väl dokumenterade.

Det Nancy Mattsson försöker säga i sin debattartikel (vilket du medvetet eller omedvetet inte verkar vilja förstå) är att hon anser att hon inte kunnat vara tilläckligt förberedd inför det stora beslut som hon och styrelsen skulle fatta. Att du viftar undan hennes frågeställningar med argumentationen om att du anser att dessa inte var relevanta och därmed inte förtjänade ett svar på inför beslutsfattandet är ytterst anmärkningsvärt. Jag hoppas och tror att stadens revisorer kommer ha åsikter om din argumentation kring detta.

Vänligen,

/Johan Mähler, johan_mahler@hotmail.com

Anna Rheyneuclaudes Kihlman 2017-06-21 14:20

Nancy Mattsson har reagerat på Lidingösidan och menar att hon inte fick svar på ett antal frågor i samband med aktieöverlåtelsen av Lidingöhems dotterbolag Trasten 1 AB och Gammelmoran AB. Men de frågor hon ställer var inte relevanta för det ställningstagande som fullmäktige skulle göra i förrgår. Mattsson undrar över Podiums finansiering, förvaltningen, bruttomarginaler, drift- och underhållskostnader och hyreshöjningshistorik. Trots att frågorna inte var avgörande för måndagens beslut i fullmäktige igår väljer vi ändå att svara för att inte Mattssons påståenden ska få stå oemotsagda. Frågorna har dessutom till stora delar besvarats under Lidingöhems senaste styrelsemöte och på kommunstyrelsens senaste sammanträde. Vi är allmänt förvånade över Liberalernas negativa inställning till bolaget och sättet att framföra sitt misstroende mot köparen.

Finansiering: Ägarna bakom Podium Fastigheter har varit aktiva sedan tidigt 70-tal och har på så sätt byggt en kapitalbas som nu kan användas till att förvärva de aktuella fastigheterna. Det egna kapitalet (30-40%) består från avkastning på tidigare genomförda investeringar samt utökad belåning inom koncernen. Belåningsgraden efter detta förvärv blir ca 50%, som inte är att anse som högt i fastighetsbranschen.

Förvaltningen: Bolaget har egen driftpersonal i Stockholmsområdet. På de mindre orterna där det inte krävs en heltidstjänst för att drifta fastigheterna tekniskt, hyrs denna tjänst in. Den ekonomiska förvaltningen hanteras internt i bolaget och sköts från Stockholm alternativt från Degerfors.

Bruttomarginaler: Begreppet bruttomarginaler är ovanligt att använda i fastighetsbranschen. Snarare talas det om driftnettomarginal eller nettoomsättningsmarginal. Driftnettot är fastigheternas rörelseresultat, och för bostadsfastigheter ligger denna vanligtvis inom spannet 60-80%. Detta handlar alltså om det överskott som fastigheterna genererar innan räntekostnader, amorteringar eller andra liknande kostnadsposter. Rent generellt kan sägas att ju högre denna marginal är, desto mindre underhållskostnader läggs ner på fastigheterna. 2016 uppgick Podium Fastigheters driftnettomarginalen till 60% och nettoomsättningsmarginalen till ca 31%.

Genomsnittliga drift- och underhållskostnaderna: 2016 uppgick driftskostnader till ca 230 kr/m² och underhållskostnader till ca 190 kr/m² . Totalt blir det ca 420 kr/m². Dessa kostnadsmått ska ställas i relation till de kostnader som byggherrar räknar med i sina kalkyler vid exempelvis nybyggnation, om ca 325 kr/m². Givet detta kan sägas att Podium Fastigheter inte belastar hyresgästerna med dåligt underhåll, utan sköter sina fastigheter utifrån behov och rådande kvalité.

Hyreshöjningshistoriken: Denna historik känner vi inte till, men Hyresgästföreningen har hörts under hand och det har inte framkommit något om bolaget som skulle kunna uppfattas som negativt.
När det gäller framtida hyressättning och förvaltning av fastigheterna så finns regelverk kring hur detta ska ske, förhandlingar sker mellan parterna i sedvanlig ordning och bolaget förutsätts tillämpa bruksvärdesprincipen.

Mattsson ifrågasätter även köpeskillingen och menar att den inte speglar det rätta värdet. Totalt inkom tolv indikativa bud (inkl. den av Mattsson omnämnda byggrätten) under hela processen. Drygt 40 aktörer kontaktades (som räknat på affären på riktigt), så de sex till antalet som senare la ett indikativt bud får sägas vara ett gott antal. Urvalet av aktörer har varit ”välrenommerade och långsiktiga fastighetsägare med bostäder i fokus” i enlighet med de direktiv Lidingö stad tidigare har ställt upp. Majoriteten av buden låg betydligt under den slutliga köpeskillingen. Den bedömning vi gör är att köpeskillingen är vad marknaden idag är villig att betala. Det är, precis som Mattsson pekar på, en stark marknad att sälja i. Dock har ingen markant eller tydlig ”yield shift” ägt rum sedan i juli 2016, varför den marknadsvärderingen som gjordes då får ses som aktuell även i dagens marknad.
Det bör även noteras att den marknadsvärdering som genomfördes under 2016 ej tog hänsyn till vare sig faktiska fastighetskostnader eller de enskilda värdepåverkande faktorerna som omfattas av dessa objekt, varför denna värdering snarare kan anses vara hög i förhållande till verkligheten. Detta bekräftas även av den bild de indikativa buden gav.
För Mattsson är dock inte svaren egentligen intressanta, eftersom hon och delar av Liberalerna har varit emot en försäljning av hela eller delar av Lidingöhem oavsett köpeskilling eller köpare. Motståndet är rent ideologiskt. Vi i majoriteten är däremot av åsikten att privata hyresfastighetsägare är lika bra eller bättre ägare än kommuner. Kommuner bör inte ägna sig åt sådant som marknaden sköter bättre. Kommuner ska ägna sig åt kärnan i den kommunala verksamheten, det vill säga skola, förskola samt omsorgen av Lidingös äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi menar även att köpeskillingen ligger inom ramen för vad som får anses vara ett bra pris. Vi behåller majoriteten av Lidingö Hems fastigheter och säljer endast ca 20 % av fastighetsbeståndet, övriga fastigheter finns inte till försäljning.

Vi är därför glada att en överlåtelse nu kunnat ske av de aktuella fastigheterna och att köpeskillingen blev vad den blev.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman, M
Birgitta Sköld, LP
Carl-Johan Schiller, KD

Herje Larsson 2017-06-21 12:51

Moderaterna får sälja ut Lidingöhems fastigheter

En seger för (M) men en förlust för Lidingöhems hyresgäster.
Efter en hård kamp lyckades (M) baxa igenom sitt förslag genom fullmäktige.
De boende i Lidingöhems fastigheter har genom sina hyror byggt upp ett kapital på flera hundra miljoner kronor. Pengar som ursprungligen var tänkta att bekosta förnyelse av bostäderna och nyproduktion av bostäder, vilket i dessa tider alla skriker efter.
(M) vill nu sätta sprätt på pengarna. Det har talats om simhall och finansiering av den nya lidingöbron. Angelägna projekt som borde bekostas av skattepengar.

För att försäkra sig om att allt går rätt till har man engagerat konsulter och advokater som slukar mycket pengar. Fort ska det gå. Först var det bråttom att hinna före en hotande lagändring och sedan när en köpare var utsedd skickades underlaget ut till Lidingöhems styrelse ett par timmar innan styrelsemötet. En tolkning av moderaternas agerande är att motståndarna inte skulle hinna prata ihop sig före styrelsemötet.
Moderaterna har antagligen agerat enligt lagens bokstav men (M) tycks sakna en politisk fingertoppskänsla. Denna sanning gäller såväl på riksplanet som på Lidingö.

Socialdemokraterna
Herje Larsson

Anders Wennberg 2017-06-20 21:12

Jan Weissenrieder,

Jo Jan, det går att resonera så.

Priset på Kantarellen var kanske 17 000 / m2, det var billigt då och är ännu billigare nu. Visst var det 6 år sedan, men man har inte fått någon ränta på kassan så alternativavkastningen har varit noll.

Men, det var inte FP:s fel att man inte använde pengarna till att bygga nytt. Ja det stämmer nog, men nya lägenheter är mycket dyrare än 17 000 / m2, så att sälja 550 gamla billiga lägenheter för att få råd att bygga 200 dyra nya kan knappast vara en bra affär och inte heller ett sätt att säkerställa att det finns billiga hyresrätter på Lidingö - tvärt om.

Du kan hävda att det är en skillnad att man sålde till de boende. Ja, det är en skillnad för de boende som fick köpa sin lägenhet billigt, men knappast någon skillnad för majoriteten av Lidingös skattebetalare om man säljer till de boende eller till ett fastighetsbolag.

Kantarellen försäljningen halverade Lidingöhem på ett bräde, och till ett lågt pris. Liberalerna var därmed med och påbörjade nedmonteringen av Lidingöhem. Det minskade antalet billiga hyresrätter rejält på Lidingö.

Bo Widerström 2017-06-20 15:47

ANG. DEN KATASTROFALA FÖRSÄLJNINGEN AV KANTARELLEN.

De ansvariga för den enorma "stölden" av lidingöbornas förmögenhet vägrar att ta sitt ansvar. Med den stora ytterligare prisuppgången på lägenheter sedan december 2016 är nu lidingöbornas uteblivna förmögenhetstillväxt uppe i minst 1500 mkr p.g.a. att politikerna inte förstår att bland det bästa man kan äga är fastigheter på Lidingö. Att lidingömoderaterna sålde sin egen fastighet på S. Kungsvägen visar att de ledande inom partiet inte ens har kompetens att förvalta sitt eget/medlemmarnas kapital.


Bo Widerström 2016-12-16 14:35

FÖRSÄLJNINGEN AV KV. KANTARELLEN HAR FÖRORSAKAT LIDINGÖBORNA EN UTEBLIVEN FÖRMÖGENHETSTILLVÄXT PÅ CA 1,2 MILJARDER.

Idag skulle kv. Kantarellen varit värt ytterligare ca 200 mkr. Våra inkompetenta och kortsiktiga politiker har således bara på försäljningen av kv. Kantarellen orsakat lidingöborna en utebliven förmögenhetsförlust på ca 1,2 miljarder.

Nu vill politikerna sälja ut resten av lägenheterna och därmed gå miste om en säker värdetillväxt.

Bo Widerström skrev 2016-06-14 15:46

Att äga fastigheter på Lidingö har långsiktigt varit mycket lönsamt och är därför ett säkert sätt att bygga upp ett kapital som ger styrka. Detta borde politikerna tänka på när man nu vill fortsätta att sälja ut Lidingöhem.

Politikerna i Lidingöhems styrelse har troligen ett svårslaget rekord i att ha gjort en riktigt dålig affär när man 2010 sålde 540 lägenheter i kvarteret Kantarellen i Högsätra.

http://lidingosidan.se/val-2014/fastigheten-kantarellen-saldes-till-underpris/

De 540 lägenheterna såldes 2010 för 546 mkr. Priset på en snittlägenhet på ca 70 kvm var således ca 1 mkr.

Marknadsvärdet 2016 för en bostadsrättslägenhet på ca 70 kvm är ca 3,3 mkr. En normal rabatt vid ombildning till bostadsrätt är 20-30 %. Överlåtelsepriset idag skulle då varit ca 2,5 mkr/lägenhet.

Dessutom ingick i priset kostnadsfritt potentiellt byggbar mark som för några är sedan värderats till 150 – 200 mkr.. Marknadsvärdet på denna mark är troligen nu minst 200 mkr.

Om Lidingöhem inte sålt kv. Kantarellrn 2010 utan istället 2016 borde priset blivit följande.

540 lgh x 2,5 mkr d.v.s. ca 1350 mkr. Den byggbara marken är 2016 säkert värd 200 mkr.

Om Lidingöhem behållt kv. Kantarellen skulle marknadsvärdet idag varit ca 1550 mkr vid en professionell försäljning.

Detta betyder ca EN MILJARD HÖGRE PRIS. Även om denna beräkning skulle vara 10% för hög skulle de extra ca 900 mkr räcka till både en ny lidingöbro och simhall.

Borde vara intressant för lidingös skattebetalare att veta vilka slutsatser lidingöpolitikerna dragit av den katastrofala försäljningen av kv. Kantarellen.

Jan Weissenrieder 2017-06-20 13:10

Anders, det går inte att resonera så. Projekten måste värderas var för sig och tidsaspekten är central. Man skall inte jämföra äpplen med päron. Det är meningslöst.

Kantarellen såldes efter en mall som gällt i årtionden. Mallens tillkomst har vi Liberaler ett stort ansvar för om Du vill kritisera den.

Mallen tillkom för ca 25 år sedan. M ville sälja Lidingöhem till privat fastighetsägare och hade anlitat en fastighetsprofessor för utredning och värdering. Värderingen var nog OK för den dagens situation, men det var en spottstyver jämfört med vad Lidingö fått ut genom årens försäljningar.

Hyresgästföreningen kallade till möte med politikerna. Jag var då nybliven ordförande för Liberalerna och utarbetade ett motförslag till försäljning. Liberalernas förslag gick ut på att Lidingöhem skulle behållas. När de boende önskade överta ansvaret för sitt boende skulle Lidingöhem sälja till dem. Det Lidingöhem sålde var hyresfastighet. Priset baserades på en värdering som hyresfastighet. Det blev policyn för många fastighetsförsäljningar till de boende årtiondena framöver bl a Kantarellen. Lidingöhem, liksom privata fastighetsföretag, fick ut mer av sina boende som ville köpa än av andra köpande fastighetsföretag.

M fick inte majoritet för sitt förslag att sälja till privat fastighetsbolag utan förslaget hamnade i byrålådan. Liberalerna hade tänkt sig en aktiv framtid för Lidingöhem, där man ersatte husen som såldes till de boende med nybyggda eller inköpta hus. Det kom inte heller tillstånd.

Lidingö skall enligt Liberalerna inte ha ett stort fastighetsbolag. Men staden behöver varje år ett antal lägenheter för sociala behov. Lidingöhem har genom årtiondena varit huvudleverantör av dessa. Och inte minst nu när invandringen ökat dramatiskt är kommunens behov av bostäder mycket stort. Men den styrande majoriteten har i stället valt att bygga om äldre fastigheter till segregerade bostäder och hade på förslag att bygga segregerade bostäder i Bosösvackan. I stället för att använda Lidingöhem som ett av medlen för att få tillgång till ett antal bostäder. Eftersom vi inte bör skapa segregerade bostadsområden på Lidingö bör den nybyggda volymen vara så stor att majoriteten av de boende är t ex ungdomar utan bostad, och äldre och andra personer som behöver ändra sitt boende.

När Lidingö inte längre har ett fastighetsbolag dimensionerat efter stadens behov kommer Lidingö få svårighet att avveckla de segregerade boendena som man nu skapar. Inget gott kommer ur segregerade boenden och situationen blir inte bättre av sig själv. Det vore intressant att höra vilka planer den styrande majoriteten har för att avveckla de segregerade boendena.

Åke Andersson 2017-06-19 20:03

Lidingöpartiet ansåg inte att Lidingöbornas 4.000 namnunderskrifter mot försäljning var av vikt, man undrar vad Lidingö betyder i partinamnet

Anders Wennberg 2017-06-19 19:31

Nancy, priset per m2 var väl dubbelt så högt som när Folkpartiet sålde Kantarellen, och då var det sex gånger så många lägenheter.

Så jag ber dig svara på hur ni svarar för Kantarellaffären? Vad skulle ni svara, om någon skrev motsvarande artikel om Kantarellaffären.

Jag ser fram emot att du svarar upp med svar om Kantarellen, precis som du har rätt att ställa frågor om denna försäljning.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google