Väder Lidingö

Lidingö måndag 27 maj 2024 v. 22

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Gåshagaleden. Hög tid att göra rätt

lördag 27 oktober 2018 14:50

Det är nu mer än två år sedan den bullerdämpande åtgärd som fattades beslut om 2008, togs bort från Gåshagaleden. I dryga två år har berörda försökt få gehör för en bullerdämpande åtgärd efter att den tysta asfalten, som samtliga berörda ansåg var en bra lösning, togs bort på grund av ekonomiska besparingar. Det är nu hög tid att kommunen tar sitt ansvar och gör rätt för sig och adderar en hållbar bullerdämpande åtgärd längst Gåshagaleden, det vill säga ett absorberande bullerplank.

En utdragen process från kommunens sida har nu äntligen resulterat i en bullerutredning (vad kostar inte det?) för lösningsförslag. Även denna utredning visar på kommunens trafikutredares bristfälliga förmåga att hantera kravställning och analys.

En given utgångspunkt, en självklarhet för mig och säkert många andra vid hantering av miljöförstöring, vilket buller klassas som, är att detta ska hanteras där symptomen skapas. Givetvis ska bullret dämpas där det uppkommer, dvs, på eller längst vägen. En liknelse skulle exempelvis kunna vara en fastighet som släpper ut avloppsvatten direkt i havet. Givetvis ska utsläppet hanteras från felkällan och inte genom lokala reningsverk för berörda.

När utredningens innehåll dissekeras åskådliggörs en del direkta brister som urholkar all möjlig trovärdig analys.

Exempel:
• Analys utgångspunkt:
o Mätning av ljud görs två meter över mark, merparten av byggnaderna är tvåvåningshus, ljud påverkas även på övervåningar (än mer än nedervåning). Detta tycks inte vara med i analysen, se punkt två, analys görs på skyltad hastighet, 60 km/h. Vi alla vet att den verkliga genomsnittshastigheten på Gåshagaleden är betydligt högre. 70 km/h är en bättre utgångspunkt för analys.

o Hantering av problem av fartöverskridelser. Författaren tycks vara väl medveten om att hastigheten är högre än 60 km/h men refererar till att detta är ett polisärende. Jag tror att vi alla är överens om att vägbulor utanför skolor är en bra sak. Fler poliser skulle inte kunna ersätta deras nytta. Om analysen ska utgå från 60 km/h måste vägens hastighet säkerställas, annars måste analysen utgå från realistisk hastighet, då det är faktisk hastighet som sätter bullernivån.

• Räkneexempel listar kostnad för fönster samt anger antal fönster för 23 berörda fastigheter. Fönster på kortsidor och övervåning räknas ej med, även om vi boende påpekat detta då vägen går i en kurva vilket skjuter på ljud även från sidan. Konsekvensen blir att kostnad för alternativ med lokala åtgärder på
fastighet är kraftigt reducerat, troligtvis är den faktiska kostnaden den dubbla. Detta gör att samhällsekonomiska kalkyler är direkt missvisande.

• Sunt förnuft säger att ingen villaägare vill ha en 2,5 meter hög glasvägg framför sin altan. Detta får mängder av konsekvenser så som estetik, underhåll, solljus mm. Återigen, bullret måste hanteras där det uppkommer.

• Ekonomisk kalkyl. Vi är många som har flyttat in till berört område sedan 2008 och beslut om en ljuddämpande åtgärd fastslogs. Detta innebär en stor ekonomisk kostnad för berörd då taxeringsvärdet på fastigheterna har sänkts med ca 750 000 sek till 1 000 000 sek. Att inte addera detta till den ekonomiska kalkylen är direkt fel, givetvis ska samtliga parters ekonomiska förutsättningar speglas, inte bara vad som är mest gynnsamt för kommunen. Enskilda ska inte stå för notan när kommunen vill öka skatteintäkterna genom att expandera exempelvis Käppalaverket. Ökade skatteintäkter måste även bekosta direkta konsekvenser, så som ökad trafik och buller.

Kokar man ner analysen så är skillnaden mellan den lösning som boende längs Gåshagaleden förespråkar, absorberande bullerplank, och kommunteknikernas förslag ynka 1,5 till 2 miljoner över en 30-årsperiod.

Så till våra politiker och beslutsfattare, vänligen gör upp med denna fråga som har pågått i 17 år en gång för alla. Stäng detta ärende och frigöra resurser, spara pengar och skapa en bättre miljö. Ett absorberande bullerplank är den ända långsiktigt hållbara och ekonomiska lösningen, både för boende och för Lidingö stad.

Peter Åsén

Dela Debatt: Gåshagaleden. Hög tid att göra rätt

Kommentarer

Lars Aronsson 2018-11-15 18:44

Ja om man har för mycket pengar över på Lidingö Stads kassa så kan man ta bort övergångsställen och sedan sätta tillbaka skyltar och måla tillbaka övergångsställena! Verkar som ni bara hittar på för att göra av med pengar! Har alltid varit bra med övergångsställen! Kan inte bilister på Lidingö stanna vid övergångsställena ska de inte ha körkort och ska inte köra bil alls! Samma med Cykelbanan som de stackars arbetarna fick kämpa med på Norra Kungsvägen! Man tar sig för pannan för de politiker som sitter och hittar på alla dessa dyra och dåliga uppslag! Har ni tävling i stadshuset vem som hittar på de tokigaste förslagen? Man tar sig för pannan! Först ska ni sänka skatten sen ska ni hitta på tokiga dyra beslut! Lika dant att bygga en ny bro! Den fastslagna summan för bygget kommer att bli 2-3 gånger dyra än vad som presenterats! Bevara gamla Lidingöbron och förse den med dubbla spår och de cykel o gångbanorna som var förr! Då slipper ni bygga en ful dyr bro!

Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden 2018-11-15 16:57

Svar till Lars Aronsson:

Eftersom jag var vice ordförande (för dåvarande folkpartiet) i dåvarande Tekniska nämnden mellan åren 2009 - 2014 kan jag besvara Din fråga:

Tyst asfalt:
År 2008 togs beslutet att införa tyst asfalt. Tanken och andemeningen var då att det skulle göras ett försök med tyst asfalt tillsammans med Skanska under en femårsperiod. Vi var redan då medvetna om att detta var en dyrare metod. I beslutet ingick även att utvärdera dess konsekvenser. Den tysta asfalten tillkom år 2010 och den togs senare bort utan något beslut i nämnden.

Utvärderingen i efterhand visade bland annat följande om tyst asfalt:
• Kostar 2-3 gånger så mycket i investeringskostnad jämfört med konventionell
beläggning
• Har ca hälften så lång livslängd
• Kräver tvättning en gång per år (ökad driftkostnad)

Dessa storleksordningar var inte kända då försöket inleddes, eftersom metoden då var relativt ny och oprövad. Staden sökte och - vill jag minnas - fick även statsbidrag för merkostnaden.

På mitt initiativ togs frågan upp i Teknik- och fastighetsnämnden i december 2017. Då fattades två beslut; dels att bullerdämpande beläggning, så kallad tyst asfalt, inte ska användas som beläggningsmaterial på gator som ägs av Lidingö stad; dels att utreda bullerskyddsplank med hjälp av samhällsekonomiska metoder för att se om samhällsnyttan överstiger kostnaden..

Målade övergångsställen
Att dessa togs bort på ett stort antal ställen berodde på att det - enligt forskare - är mer trafikfarligt med övergångsställen än utan. Fotgängare invaggas i falsk säkerhet vid övergångsställen, samtidigt som bilister visar föga respekt för dessa. Frågan diskuterades här på Lidingösidan den 11 oktober 2017 (”Debatt: Borttaget övergångsställe en olycksrisk”), då ordföranden i Teknik- och fastighetsnämnden, Christer Åkerhielm, förklarade att kostnaden för återställandet var extremt låg, 1 200 kr, beroende på förmånliga upphandlingsvillkor.

Och i artikeln: ”Debatt: Solsting på tekniska förvaltningen?” på Lidingösidan den 2 augusti 2017 svarade både Olof Minati, enhetschef på Tekniska förvaltningen, och jag på Tor von Sydows (C) frågor om det hela. De argumenten står sig än idag.

Lars Aronsson 2018-11-15 13:18

Varför tog kommunen bort den tysta asfalten som funkade så bra! Först lägga dit sedan ta bort, snacka om kostnader! Lika dant försöket att ta bort de målade övergångsställena och sedan måla tillbaka dem och uppsättning av skyltar! Är det en leklåda för politiker som har pengar över!??

Jonas Persson 2018-10-31 08:28

Peter och alla andra,

Funderade lite på din parallell med avloppsproblem. Du beskriver ett utsläpp någonstans som påverkar flera och där ett alternativ är att ge var och en som är påverkad får ett lokalt reningsverk på sin mark(mot deras vilja) och det andra då att själva problemet åtgärdas vid utsläppet(källan), am I right?

Vår kommun väljer då att bygga lokala reningsverk och dessutom vill de bygga dem på de drabbades tomter. Så ligger i vart fall förslaget om bulleråtgärder nu - de ska in och bryta upp och ut dina fönster och gjuta och bygga skärmningar på din tomt - Trodde Grönköping var fiktivt men icke.. Undrar om det finns någon som skulle acceptera detta som en lösning på ett problem de skapat av just kommunen och som dessutom urholkar den enskildes ekonomi(30MSEK i minskade taxeringsvärden).. Ta bara tanken att senare sälja en fastighet med dessa åtgärder gjorda - då kommer nästa bjudsmäll från kommunen - värdet är minskat ytterligare pga av insatser ingen vill ha - för vem köper dessa fastigheter med dessa skrämningar inne på tomten..

Sen funderar jag givetvis på ägande och den konservativa synen på den rättigheten som absolut samt tanken att myndigheter ska interferera minimalt i det privata ägandet - ett klassiskt Moderat back-bone. Ta den ideologin och lägg den ovanpå dessa föreslagna åtgärder och du känner att du förpassats till en hård vänsterdiktatur helt utan respekt för det privata ägandet - det är tydligen på detta sätt M Lidingö vill driva sin politik.. Detta är lyhördhet!

Malin Forkman 2018-10-30 19:50

Tack för tydlig och väl underbyggd artikel. Trafikbullret är verkligen en olägenhet för oss som bor här och det är riktigt svårt att förstå att inte uppsättnkng av bullerplank prioriteras.

Jonas Persson 2018-10-30 16:31

Skrämmande med denna "lyhördhet"... Detta är inte skapat av de boende - hela problemet är skapat av kommunen och ska åtgärdas av kommunen givetvis! Förhalning i alla dessa år(beslut redan 1980 om bullerplank) och miljoners miljoner i fullständigt meningslösa kostsamma utredningar som dessutom alla ger samma svar - DET KRÄVS ÅTGÄRDER! Varför skulle ytterligare utredningar med ökande trafiktryck komma fram till annat?!

Kommunledningen: Lös det av er skapade problemet NU! Lägg pengar på åtgärder istället för på felsatsningar i cykelvägar och utredningar och ta ansvar för dem(vi kommunmedborgare) som betalar era arvoden. Det får räcka nu!

Daniel Tollstam 2018-10-29 10:35

Det är föga överraskande vad utredningen har resulterar i, en stycke friserade uppgifter med noll förankring i verkligheten. Lidingö stad har ett ansvar för utformning av en trafikled, dvs för att den skyltade hastigheten kan och ska hållas. Man kan inte skylla ifrån sig ansvaret och peka på avsaknaden av polisiära insatser. Att i det dolda ta bort den tysta asfalten, sänka skyltad hastighet för att därefter påstå att inga andra åtgärder behövs är minst sagt intelligensretande. I praktiken har vi ett scenario där den tysta asfalten är borttagen, hastigheten på 80 km/h-nivån och ett stycke berg som gör att ljudet flödar på extra bra och ekar. Därefter övervältrar man skyldigheten på fastighetsägare och menar att dessa ska installera bullerdämpande skärmar längst med sina altaner och byta ut fönster för att dämpa inomhusbullret. Vad hände med stadens ansvar för buller vid fasad? Ska fastighetsägare inte få öppna sina fönster alls?

Utfarten till leden från Gåshagaleden där de flesta föräldrar kör bil efter att ha lämnat barnen på skolan är utmanade. Man ska alltså köra på den en 80-km/h väg från stillastående. Är det någon som funderat på rondell? Dessutom oavsett hur fort bilförare kör på Gåshagaleden får man inte bättre genomfart för att dessa/bilförare stoppas upp av bommarna över spårvägen. Det blir inte bättre genomfart för att bilar och lastbilar i praktiken kör 80 km/h på Gåshagaleden.

Så länge detta är en prestigefråga/maktspel för staden och individerna som sitter i den relevanta nämnden så kommer inte sunt förnuft, lagstadgade skyldigheter och ansvar att vara ledstjärna i utövande av verksamheten och beslutsfattandet. Att se till att alla fastighetsägare tar notan i form av sänkt taxeringsvärde ter sig för dessa vara det mest logiska utfallet.

Låt mig påminna inblandade att alla beslut kan överklagas till relevant förvaltningsdomstol.

//boende längst Gåshagaleden

Per Andersson 2018-10-29 09:33

Glädjefullt nog ser det ut som att eget bullerplank har uppförts längs med leden då trädgårdsmaterial har lagts dikt an stängslet mot vägen.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google