Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 augusti 2022 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Nils Svensson 15 aug 08:24 om På Lidingö finns nästan 40 olika däggdjursarter

M+FP+KD: Vi vill ha ny bro

söndag 21 oktober 2012 00:01

I torsdags kväll bestämde sig Lidingös politiska majoritet, M + FP + KD, att förorda byggandet av en ny tågbro istället för att renovera den befintliga. Lidingös politiska partier fick under torsdagskvällen lyssna till olika experter som beskrev de alternativ som finns när det gäller Gamla Lidingöbron. Lidingösidan skrev om brofrågan den 3 oktober. Under torsdagskvällen hölls också ett offentligt möte för allmänheten. Lidingösidan kommer att redovisa de synpunkter som den engagerade publiken lämnade.

Den politiska majoriteten på Lidingö anser att fördelarna med en ny bro överväger. En renovering av den gamla bron räcker bara i 25 år. Sedan måste den göras igen. En ny bro får också en bredare gång- och cykelbana, 3,5 meter idag blir 6 meter år 2020. Vidare behöver man inte göra en ny bro öppningsbar. Dras sedan Lidingöbanan genom Lidingö centrum blir anslutningen enklare och billigare med en ny bro.

Den politiska oppositionen arbetar med frågan, som tas upp i kommunstyrelsen den 24 oktober. Kommunfullmäktige förväntas ta beslut den 26-27 november i samband med budgetmötet.

– Vi har ännu inte sett beslutshandlingen mer än det som redovisats på power point-bilder, svarar Kent Ivarsson, Centerpartiet, på Lidingösidans fråga om partiet bestämt sig för vilket alternativ som är bäst.

– Vi vill granska beslutshandlingen först, det är ett stort beslut vi ska fatta. Vi förutsätter det är ett inriktningsbeslut, säger Kent Ivarsson.

– Lidingöpartiet stödjer majoritetens förslag, d.v.s. att det är mest fördelaktigt för Lidingö stad, både ekonomiskt och driftmässigt, är att bygga en ny bro, enligt det förslag som presenterats, svarar partiets ordförande Lars H Ericsson, på Lidingösidans fråga.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ännu inte svarat.

Dela M+FP+KD: Vi vill ha ny bro

Kommentarer

Annika Lundvall 2019-03-02 12:41

Den här informationskvällen var bara ett spel för gallerierna där man i princip bara redovisade något man redan bestämt. Det fanns absolut inget utrymme för diskussioner eller alternativa lösningar, enklare, snabbare, smartare eller miljövänligare lösningar utan hela presentationen var helt och hållet vinklad och skriven i sten. Helt absurt eftersom beslut klubbades bara tre vardagar efter denna informationskväll torsdagen den 18 okt. På tisdagen därefter togs beslut. Kvällen var menad för att informera politiker och de enstaka medborgare som mot förmodan hade hittat dit. De flesta lidingöbor kände inte till det. Många i publiken protesterade efter presentationerna och sa att det var både odemokratiskt och horribelt att hasta och forcera fram ett beslut med sådan hastighet. De flesta ansåg att alltihop behövde utredas mycket mer om man ska ta ett sådant stort beslut att riva den gamla bron som är så karaktäristisk för Lidingö.

Hela mötet spelades in för kommunens webb-tv och jag har tittat igenom den flera ggr, har även en kopia av inspelningen samt en transkription. Jag har även tagit del av det dokument som låg till grund för de omröstningar som gjordes och som slutligen klubbades av kommunfullmäktige. Och jag håller med de i publiken som kallade detta "horribelt" för det är precis hur detta har skötts, horribelt.

Beslutsunderlaget var ofullständigt. Det står i artikeln ovan att det fanns expertis på plats men det saknades både närvarande kompetens kring kulturvärden och även den kulturhistoriska värdebeskrivningen (som hade beställts året innan från AIX arkitekter) lös med sin frånvaro.

Just detta har Lidingö Stad fått rungande kritik för av Sveriges viktiga instanser som är sakkunniga i dessa frågor. Dessa fick inte inblick förrän några år senare under planarbetet då de informerades om Lidingös beslut via remiss. I de dokument som Tekniska förvaltningen då inkluderade i planarbetet fanns fortfarande inte heller den välgjorda värdebeskrivning.

Kritiken handlade om att man ansåg att Lidingö nedvärderade sin gamla fackverksbro och beskrev den som att den bara hade ett "visst värde" när den i själva verket av sakkunniga beskrivs som unik och värdefull och något att vårda och bevara.

Trots att Lidingös tekniska förvaltning även under planarbetet då detaljplan skulle skrivas fortfarande undanhöll brons egentliga värde, och trots att dessa instanser inte fick ta del av den existerande värdebeskrivningen, förklarade de alla samstämmigt och unisont, helt oberoende av varandra, att kommunen hade undervärderat den Gamla Lidingöbron.

Deras beskrivning av brons egentliga värde stämmer överens med den värdebeskrivningen som tekniska förvaltningen hade undanhållit. Jag skriver "undanhållit" för allt pekar på att detta gjordes medvetet särskilt med tanke på att man i dag 2019 på Lidingö stads he sida fortfarande envisas med att beskriva att gamla bron bara har ett "visst värde". Den kulturhistoriska värdebeskrivningen finns att ladda ned från Lidingö stads hemsida i dag och den motsäger ju helt och hållet att bron bara skulle ha ett "visst värde". På samma sätt går man ut och skriver att bron har uppnått sin livslängd när en mängd olika undersökningar pekar åt ett annat håll.

Bron är både överdimensionerad för att hålla mycket tyngre trafik än den gör idag? Det mesta av det tåls om använts är inte åldersbenäget. Korrosion skulle inte ha varit ett problem om Lidingö hade följt den underhållsplan man fick 2006 som konstaterade att bron var i gott skick. Rost och korrosion kan självklart åtgärdas. Gör man det och målar om om regelbundet får man inte lika stora underhållskostnader.

Kalkylen som ligger till grund för rivningsbeslutet utgick för den typen av kostnader man fick då bron inte hade underhållits alls knappast. Men underhållskostnaderna per vart 25:e år blir inte lika höga om man under denna tid gör ett regelbundet löpande underhåll. Därför kan även kostnadsberäkningen som ligger till grund för beslutet ifrågasättas. Man räknade högt på underhåll och lågt på vad en ny bro skulle kosta. Klimatavtrycket, koldioxidutsläppen, som rivning och ny bro skulle generera under flera år fanns överhuvudtaget inte med i kalkylerna.

Broexperten och antikvarien Sven-Olof Ahlberg som AIX anlitade för att göra den utförliga och detaljerade värdering av Gamla Lidingöbron är en av Sveriges mest kompetenta på området. Han har för Banverket och Vägverkets räkning inventerat alla Sveriges bevarandevärda äldre broar vilket dessa instanser även stolt gav ut i bokform: "Våra broar - kulturskatt"
(Lite skillnad milt sagt mellan statens förhållande till äldre broar och Lidingö kommuns helt okunniga sådan).

Lidingö kommun har inte ens följt Trafikverkets 4-stegs metod där rivning absolut inte är ett första hands alternativ som det ju är på Lidingö. Under informationsmötet kom flera alternativa kreativa förslag från besökarna. En politiker nämnde även två gånger Urban Nouveaus bevarandeförslag som han sett på Arkitekturmuseet två år tidigare 2010. Men representanterna från tekniska kontoret, dåvarande chefen Pernilla Dufström (tvingades avgå pga jäv) och Tore från Ramböll och Faveo projektledningen svarade inte på det han sa utan avslog alla intressanta förslag som publiken menade kunde vara alternativ.

Medborgardialog på hög nivå skulle man kunna kalla det ironiskt. Ett annat förslag bara dissades rakt av var en man som föreslog att man ju kunde bredda trafikbron, bygga till eller "hänga på" en bredare cykelbana. Det gick inte sa Tore. Punkt slut.

Det var ju inget han, Pernilla, Faveo eller någon annan kunde uttala sig om just då eftersom alla de alternativa lösningar som lades fram måste ju utredas om någon ska kunna säga något seriöst om dessa. Nejsägare finns det gott om men de är aldrig de som för utvecklingen framåt. Och det är just detta som var fel, att man beslutade över folks huvuden och stängde dörren för en mängd alternativ som skulle vara både mindre kostsamma för skattebetalarna och mindre miljöbelastande.

I dag utreder Trafikverket om de kan bredda trafikbron och har därför gjort en bärighetsundersökning. Allt är ju möjligt precis som både Chalmers professor Anders Ulfvarsons genomarbetade förslag 2013 att flytta tågspår till under den högre bilbron är exempel på. Genialt helt enkelt. Men det avfärdades direkt precis som man gjorde på informationskvällen - allt var skrivet i sten. Dessa ritningar är verkligen värda att ställas ut för det vore intressant för Lidingöborna och världen att ta del av de som projektledaren och tjänstemän på tekniska förvaltningen inte ville överväga. Ett förslag jag inte tror att många politiker ens känner till trots att Ulfvarson var med i brogruppen.

På samma sätt hade Urban Nouveau oberoende av hans lösning kommit fram till en liknande. I deras förslag bevaras ju dessutom gamla bron och görs till promenadstråk med sittplatser och grönska. Deras ide är också att flytta tågspåren till under trafikbron. UN:s erfarna ingenjörer hade även de imponerande konstruktionsritningar på något som i allra högsta grad är möjligt att bygga oavsett befintlig bärighet eftersom lösningen bär sig själv samt innebär också förstärkning av bilbron.

Lidingös historia är kantade av innovationer och starka kreativa personer som har tillfört Lidingö sådant som just satt Lidingö på kartan och gjort ön speciell. Att bryta den traditionen mot ett begränsad fyrkantigt tvådimensionellt tänkande dvs riva ett landmärke mot en oestetisk lågprisbro i betong och säga nej till innovativa lösningar är helt oförklarligt.

Sveriges mål, dvs landets nationella mål är att livsförlänga denna typ av broar som Gamla Lidingöbron - inte riva och bygga nytt. Stora pengar läggs på forskning både i Sverige och internationellt för att finna allt enklare och effektivare lösningar på att göra detta av:
1) miljöskäl - det ger mindre klimatavtryck än att riva och bygga nytt.
2) ekonomiska skäl - man har redan gjort en investering, satsa på underhåll
3) kulturhistoriska och estetiska skäl.
För att nämna några av de skäl man räknar upp. Ofta blir det mindre trafikstörningar när man endast underhåller och livsförlänger vilket går betydligt fortare än att riva och bygga nytt. Det genererar framförallt betydligt mindre koldioxid utsläpp.

Helena 2012-12-22 12:05

@Bosse
Jag är inte moderat och tillhör inte ens något av majoritetspartierna på Lidingö. Däremot har jag rätt stor insikt i våra kommunalråds kompetens.Kommunalråden har dessutom stöd av en hel rad av duktiga tjänstemän med stor områdeskompetens. Om du visste något om hur staden sköts så skulle du också veta att Lidingö sköter sin ekonomi på ett föredömligt sätt. Svaren på dina omfattande frågeställningar finns alla att hämta i offentliga handlingar, ofta nedladdningsbara på stadens hemsida. Om du inte vet hur man gör, kontakta registrator så får du hjälp. Så kan du själv sätta dig in i alla utredningar av stadens förvaltningar och andra som ligger som underlag för olika beslut och förslag. Du verkar tro att våra beslutsfattare gissar sig till olika slutsatser. Jag har väl ingen skyldighet f.ö. att förklara något för dig. Min inledande kommentar handlade om att jag reagerade på att någon eller några använde en mycket tråkig och ohyfsad ton i sina inlägg (skrev långa stycken med enbart versaler i flera inlägg). Bosse, det är nog du som bör tänka dig för och försöka använda en trevligare och mindre konfrontativ ton i dina kommentarer. Det blir trevligare då. God Jul!

Bosse 2012-12-22 08:57

Helena

Du tycks fungera som “taleskvinna” för Paul Lindquist som du hävdar är” mycket kompetent”. Ditt påstående att Paul Lindquist ”har empiriska belägg för sina påståenden” måste du precisera.
Helena du kan t.ex. börja med att förklara hur vårt ”mycket kompetenta” kommunalråd Paul Lindquists ”empiriska belägg” ser ut för följande påstående som Paul Lindquist framförde den 7 november på Lidingösidan ”en omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum kostar mellan 500 och 675 mkr inklusive såväl stadens som SL:s kostnader”. Jag måste samtidigt säga att det är mycket ”imponerande” att vårt ”mycket kompetenta” kommunalråd t.om. kan ange den maximala kostnaden, för detta enormt stora projekt, på 5 mkr när. Men du Helena kan säkert också förklara hur Paul Lindquist kan vara så oerhört duktig?

Helena du skall tänka dig för innan du skriver på Lidingösidan. De 17 dec. hade du fräckheten att kalla en person för rättshaverist bara för att personen delvis använde versaler i sitt inlägg. Är det vanligt i dina kretsar att ni uttrycka er på detta sätt om personer som ställer ”jobbiga” frågor till sina politiker som då politikerna vägrar att besvara?

Helena 2012-12-21 22:31

@Bosse
Jag är inte orolig, det finns inga konspirationer och det mycket kompetenta “kommunalrådet” i fråga försöker inte mörka någonting. Till skillnad från en del tyckare, som har olika åsikter om t ex gamla Lidingöbrons hållbarhet eller kostnader för olika investeringar, så har våra kommunalråd empiriska belägg för sina påståenden. De är liksom tvungna till det eftersom dom måste ta ansvar för sina beslut (till skillnad från t ex vårt sk oppositionsråd som helt kan ägna sig åt opportunism). Om den person som skrivit en massa kommentarer med versaler hängde med lite bättre i de lokalpolitiska frågorna så skulle hen och du inse detta.

Det är en oskriven regel att det är ohyfsat att skriva med versaler i kommentatorsfält på det sätt som någon har gjort här på Lidingösidan. I övrigt så är det väl denne person som är experten på att kränka folk med falska påståenden. Denna person ställer inga jobbiga frågor. Däremot verkar hen inte förstå dom svar hen får eftersom hen fortsätter att ställa samma frågor om och om igen. Ett sådant beteende brukar känneteckna en rättshaverist. Därmed inte sagt att hen är en sådan. Hen kan ju dessutom vara flera olika personer eftersom hen inte skrivit under med namn. Men man brukar säga att upprepade vrål med versaler indikerar att det kan ligga en rättshaverist bakom kommentarerna. F.ö. kan man inte ärekränka en okänd person.

Helena, försök att argumentera på ett civiliserat sätt tycker Bosse. 2012-12-20 19:55

Helena.

Att kalla en person för rättshaverist, för att han delvis använt versaler, när han ställt svåra/”jobbiga” frågor till vårt kommunalråd är ärekränkande och avslöjar din oförmåga att i stället på ett civiliserat sätt bemöta t.ex. nedanstående inlägg den 30 oktober. Frågan är om inte du Helena istället borde modereras bort från detta forum när du uttrycker dig på detta ärekränkande sätt.

Du borde vara mer orolig/upprörd över att vi har ett kommunalråd och även vissa andra politiker som inte vill svara på för dem ”jobbiga” frågor. Att dessa frågor är viktiga för oss skattebetalare tycks de inte ta någon hänsyn till.

Helena 2012-12-17 20:38

Att uttrycka sin mening med versaler i kommentatorsfält betyder att man vrålar. Det indikerar även att man är en rättshaverist. Öht är det otrevligt att läsa. Moderera bort vrålande rättshaverister, snälla!

Paul Lindquist 2012-12-14 07:09

Nej, jag skämtar inte. Det är inte enbart tågens belastning och vibrationer som är ett problem, utan riten som äter sig allt längre in i balkarna.

Detta är inte mitt påhitt utan ett konstaterande av några av Sveriges främsta experter på stålbroar.

Någon akut fara är det inte, men antingen måste bron renoveras eller bytas ut om några år oavsett om talar om tåg- eller gång- och cykeltrafik.

FASA 2012-12-11 14:11

Paul Lindqvist skriver att gamla bron inte håller mer än några år till, inte ens för gång och cykeltrafik. Han måste skämta. Vet han inte vilken enormt låg belastning sån trafik har. Det låter nästan som att bron skulle rasa samman vilken dag somhelst.

Sen skriver han att infartsparkeringen och bussar hamnar “i hjärtat av Lidingö” om man bygger ut tunnelbanan. Men är det inte så att man också skapar liv och rörelse, gynnsamma affärslägen i anslutning till en sån station?

Totalkostnaden för Lidingöbanan enligt politikernas önskemål blir troligen ca. 3,5 miljarder kronor! 2012-10-30 17:58

Hur lite förstår journalister, politiker och andra tyckare om totalkostnaden för en upprustning av Lidingöbanan samt en dragning via Lidingö Centrum?

Lidingö Tidning refererade den 19 oktober till en SL utredning som kommit fram till att en ny dragning via Lidingö centrum inte får kosta över 100 mkr för att vara samhällsekonomiskt lönsam. De 150 mkr som SL anger som kostnad för en sådan ny dragning omfattar enligt SL.s utredningen endast arbetena för banan d.v.s. rälsen, elarbeten d.v.s. kontaktledningen, signalarbete och telearbeten (I järnvägssammanhang kallas dessa arbeten för BEST-arbeten). Dessa arbeten som SL kostnadsberäknat till 150 mkr utgör endast en bråkdel (under 10 %) av de stora mark- och anläggningsarbeten som erfordras för en dragning via Lidingö centrum.

Mark- och anläggningsarbetena för en dragning via Lidingö centrum kommer med stor sannolikhet att kosta mellan 1,5 och 2 miljarder. Därtill kommer SL:s s.k. BEST-arbeten med 150 mkr. Ombyggnaden av Lidingöbanan kostar ca. 500 mkr. En ny Lidingöbro kostar om man gör en realistisk kalkyl för en bro med dubbelspår mellan 0,7 och 1,0 miljard.

DETTA GER TROLIGEN EN TOTALKOSTNAD PÅ CA 3,5 MILJARDER KRONOR.

MAN BEHÖVER INTE VARA EN KVALIFICERAD EKONOM FÖR ATT INSE ATT ETT BESLUT OM EN SÅDAN TOTALKOSTNAD VORE SAMHÄLLSEKONOMISKT VANSINNIGT.

Henrik Schütz 2012-10-26 05:11

Enligt Trafikverket som fördelar stadsbidragen, kostar upprustning av lidingöbanan 295 MKr, Spåret genom Centrum, kostar enligt SLs rapport 155 MKr.

HS

PAUL LlINDQUIST AVSLÖJA DESSA TVÅ KOSTNADER FÖR OSS SKATTEBETALARE. 2012-10-24 11:56

Paul Lindquist skriver 22 okt att “att en omdragning av lidingöbanan via centrum är en investering som är klart mindre än den redan beslutade upprustningen av lidingöbanan”.

JAG VILL ATT PAUL LINDQUIST BERÄTTAR VAD UPPRUSTNINGEN AV LIDINGÖBANAN, SOM SL BEKOSTAR, KOMMER ATT KOSTA.

JAG VILL OCKSÅ ATT PAUL LINDQUIST BERÄTTAR VAD EN OMDRAGNING VIA CENTRUM KOMMER ATT KOSTA. HELT KLART HAR PL EN UPFATTNING OM DENNA KOSTNAD EFTERSOM HAN KAN SÄGA ATT KOSTNADEN ÄR “KLART LÄGRE ÄN UPPRUSTNINGSKOSTNADEN”.

TACK PL FÖR ATT DU AVSLÖJAR DESSA BÅDA KOSTNADER FÖR OSS SKATTEBETALARE.

DET ÄR FAKTIST, SOM DU FÖRSTÅR, VIKTIGT ATT VI SOM BETALAR FÅR REDA PÅ DESSA TVÅ KOSTNADER.

Karin 2012-10-23 20:24

Jag håller med Käppalacyklist. Och desto bättre säger SL nej till att dra lidingöbanan i en omväg förbi centrum. Banan ska gå som tidigare från Gåshaga till Ropsten (och vidare). Till affärer kommer vi ändå antingen de nu ligger i centrum eller i stan.

Käppala-cyklisten 2012-10-23 18:29

Jag förstår inte riktigt varför så många vill ha en dragning av Lidingöbanan förbi Centrum. Majoriteten av resenärerna är på väg till eller från Stockholm. En dragning förbi Centrum skulle bara innebära längre restider för boende på södra ön.

Bo 2012-10-23 11:15

Lösningen verkar vara tåg som passerar centrum.

Antingen dras lidingöbanan upp på stora vägen innan Baggeby och fortsätter över stora bron och stannar på tunnelbaneperrongen precis som Nockebybanan gör i Alvik.

Stockholms kommun har redan blåst Lidingö på rondellen och parkeringarna vid Ropsten.

Eller så körs tunnelbanan på stora bron till Baggeby.

Spårvagnar och tunnelbanevagnar borde om beställaren är smart snart kunna vara samma vagn. Då ska vi inte behöva byta i Ropsten.

Gamla bron är det landmärke vi har på Lidingö. Den måste bevaras. Den borde vara K-märkt. Jag tror att den går att rädda för felräkningspengar jämfört med att riva den och bygga en ny bro.

Dra tåg på en befintlig bro och väg är inte ett mastodontprojekt i jämförelse.

Nya hållbara tysta spår och vagnar är en förutsättning.

Tänk småskaligt med de nya spårdragningarna och stationerna för centrum och Millesgården. Typ som Kottla. Inte som Skärsätra.

Paul Lindquist 2012-10-22 14:32

Dan!

Att rusta upp befintlig Lidingöbana och sätta in nya moderna spårvagnar är redan beslutat. Det arbetet startar i sommar och skall vara klart till slutet av 2014.

Vad gäller en ev omdragning är ingenting bestämt, men den möjligheten kommer att undersökas i samband med planprogrammet för Centrum-Torsvik. Det finns både för- och nackdelar med en sådan omdragning som vi måste värdera och ja, det innebär en investering men den är klart mindre än kostnaden för den redan beslutade upprustningen.

På senvåren kommer du och alla andra lidingöbor få tycka till om hela Centrum-Torsvikplaneringenm inklusive spårdragningen. Utveckla gärna dina synpunkter då.

Bo!

Gamla bron håller inte för gång- och cykeltrafik mer än några år till utan renovering. Dert beror på att rosten äter sig in i stålet alldeles oberoende av om det är gående, cyklister eller tåg som tar sig över bron.

Sen är bron dessvärre inget kvalitetsbygge, utan det finns brister i såväl konstruktion som kvalitet på stålet.

Om du sen tycker att Lidingöbanan och en bro till den är ett “mastodontprojekt”, vad är då inte att dra tunnelbana till Lidingö centrum. Dels är kostnaderna betydligt högre dels innebär det att all infartsparkering och den bussuppställnings som nu finns i Ropsten hamnar i hjärtat av Lidingö. Och därtill har vi försämrat kollektivtrafiken för de som bor på södra ön.

dan 2012-10-21 16:27

Enligt Lidingö Tidningen i fredags har SL beslutat att inte dra spår via Centrum. Rusta upp banan med bättre vagnar på befintligt spår då kommer fler att åka med tåget. Att fortsätta med tunnelbanan till Centrum skulle inte fungera. Detta skulle kosta mångfalt mera är upprustningen av Lidingöbanan.

Bo 2012-10-21 15:58

Dra tunnelbanan till centrum på stor bron! Det är inte så svårt. Ropsten som bytesplats är ett dumt provisorium.

Gamla bron håller för cyklister och fotgängare! Det är ett kvalitetsbygge. Men tyvärr är det ingen bra kvalitet på Lidingös politker som inte underhållit den ordentligt!

Men alliansens svar på alla frågor är mastodontprojekt till varje pris. De är så pinsamt ointelligenta.

Henrik Mahlberg 2012-10-21 13:31

Under tiden reparation/nybyggnation av gamla Lidingöbron som väntas ta 1½ år så kommer trafiken ersättas med 20 ledbussar enligt SL. Varför inte fortsätta i tio år till, eller hundra år till? Ingen verkar bry sig i att man i hela 1½ år blir av med banan. Enligt SL:s egna utredning så blir servicen högre för de som bor efter Lidingöbanan med buss, dels så kan man ta sig till Lidingöcetrum och dels får man tätare avgångar. Busslaternativet gör att fler lämnar bilen och använder kollektivt om man jämför med Lidingöbanan. Allt detta enligt SL:s egna utredning.

Henrik Mahlberg 2012-10-21 12:50

Hur dyr får Lidingöbanan bli för oss skattebetalare innan den läggs ner? Enligt SL:s egna utredning fårn 2007 så var buss det enda som var samhällsekonomiskt lösamt. Att rusta upp Lidingöbanan var mindre samhällsekonomiskt än att bygga tunnelbana. Politkerna valde det alternativ som var minst samhällsekonomiskt, undra varför?

Kommentera

Fler artiklar från Politik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google