Väder Lidingö

Lidingö torsdag 6 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Stadens revisorer kritiska till stadsledningen

fredag 5 maj 2017 00:03

FRÅGAN OM JÄV. Den 31 oktober förra året kom en anonym skrivelse till Lidingö stads revisorer om att en chefstjänsteman kunde misstänkas för jäv. Tekniska förvaltningens chef var suppleant i sin makes konsultbolag, ett bolag som utförde tjänster år Tyréns AB. Tyréns anlitades av Lidingö stads tekniska förvaltning. Två utredningar tillsattes. Den första redovisades i januari i år, se nedan. Den andra gjordes av stadens egna revisorer och blev klar för några dagar sedan. Revisorerna är mycket kritiska på flera punkter, se nedan.

Den 17 november sände SVT Stockholm ett inslag som behandlade jävsärendet, se Lidingösidans artikel. I artikeln välkomnar kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) den granskning som stadens revisorer ska genomföra. Samtidigt meddelade hon att man även ska låta en extern part granska ärendet. Stadsjuristen fick i uppdrag att finna den externa granskaren.

Både Anna Rheyneuclaudes Kihlman och stadsdirektör Anna Hadenius sa att det enligt deras uppfattning inte förekommit någon jävssituation, men att man skulle "gå på djupet" med ärendet.

I slutat av januari i år redovisade Wesslau & Söderqvist advokatbyrå sin undersökning. Wesslau & Söderqvist pekar på att det funnits brister i kunskap och medvetenhet om hur jävssituationer och bisysslor ska hanteras i staden, se Lidingösidans artikel 31 januari.

Nu har alltså även stadens revisorer lämnat sin rapport. Den är mycket kritisk på flera punkter. Revisorerna har gjort två granskningar, dels av den anonyma anmälan som skickades till revisorerna, dels stadsledningens handläggning kring den anonyma anmälan.

Den anonyma anmälan
Revisorerna skriver att underleverantörer som anlitas av Tyréns AB ska dokumenteras på en blankett som staden tagit fram och sedan godkännas av staden. Kravet att underleverantörer ska godkännas har dock inte uppfyllts. Därmed har kontrollen inte fungerat på tekniska förvaltningen.

Inte heller har förvaltningschefen informerat stadsdirektören om sin bisyssla, trots att hon haft flera tillfällen att göra det i samband med medarbetarsamtal med stadsdirektören.

Förvaltningschefen lämnade sin bisyssla först sedan den blivit allmän känd. "Att inneha uppdraget i styrelsen i makens bolag och att underlåta att informera om det är en omständighet som innebär rubbat förtroende för hennes opartiskhet", skriver revisorerna och slår fast att förvaltningschefen är jävig. "Den vidtagna självrättelsen förminskar inte på något sätt allvaret i det begångna felet".

Stadsledningens handläggning
Stadsledningens, alltså kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören, handläggning kan ifrågasättas. I uttalanden som gjordes den 17 november i samband med SVT:s inslag, text på stadens hemsida och intervju på Lidingösidan, sägs att det "inte förekommit någon jävssituation "och "inget pekar på att det finns grund för påståendena".

"Uttalandena framstår som förhastade och ogrundade. De har heller inte kunnat beläggas genom dokumentation", slår revisorerna fast.

Den 17 november 2016 fick Wesslau & Söderqvist advokatbyrå uppdraget av stadsledningen att genomföra en parallell utredning till den som revisorerna skulle genomföra via sitt revisionsbiträde KPMG. Men, revisorerna underrättades inte om Wesslau & Söderqvists uppdrag. "Vi anser att kostnaden för Wesslau & Söderqvists utredningsinsats, 554 726 kronor, sålunda utgjorde en onödig kostnad för staden", summerar revisorerna och tillägger:

"Vi har även övervägt att betrakta tillkomsten av Wesslau & Söderqvists utredning som ett försök till otillbörlig påverkan av revisorernas oberoende", vilket måste betraktas som ett mycket allvarligt påpekande till stadsledningen.

Revisorerna lämnar även några övergripande kommentarer: Det får inte råda någon tveksamhet kring att stadens verksamhet bedrivs enligt gällande lagstiftning och regelverk. Jävssituationer får inte förekomma. Det ska finnas rutiner som säkerställer att jäv inte kan förekomma. Att förvaltningschefen attesterat fakturor som avser hennes makes bolag "har skadat förtroendet för kommunens verksamhet i stort. Förvaltningschefens lämplighet kan därmed ifrågasättas", skriver revisorerna och uppmanar kommunstyrelsen och tekniska nämnden att återkomma med en åtgärdsplan senast den sista augusti 2017, en plan som visar hur bristerna kan förebyggas.

Rapporten är undertecknad av ordföranden Carin Silfverhielm Bauer (C), vice ordföranden Göran Ringblom (M), Per-Inge Zetterberg (LP) och Terje Carlsson (S). Den femte politiskt valde revisorn Gunilla Sellberg (M) anser "att det var korrekt av stadsledningen att granska den enskilde tjänstemannen, medans stadens revisorer granskade politikernas ansvar". Hon ställer sig inte bakom avsnittet om stadsledningens handläggning. "I övrigt ställer jag mig bakom revisorerna uppfattning", skriver hon.

Dela Stadens revisorer kritiska till stadsledningen

Kommentarer

Allan Ekström 2017-05-07 11:10

Avgörande i ärendet bör väl vara, icke den interna frågan huruvida förvaltningschefen åtnjuter stadsdirektörens förtroende eller ej utan den politiska frågan om stadsledningen - i ljuset av revisorernas granskande berättelse - åtnjuter Lidingöbornas fulla förtroende.

Christer Mohlin, ordförande Centerpartiet Lidingö 2017-05-06 17:06

När stadsdirektören Anna Hadenius nu uttalar sitt fortsatta stöd för den jäviga cheftjänsteman som fört henne bakom ljuset innebär detta dessvärre att hon gör sig till en del av problemet.

Att tillsammans med Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) förhastat uttala sitt ställningstagande och stöd redan innan stadsrevisorernas utredning och slutsats var ogenomtänkt. Att tillsammans med kommunalråden starta en egen utredning som kostar en halv miljon kronor när man vet att stadens revisorer kommer att agera var närmast manipulativt.

Men att nu i ljuset av stadsrevisorernas skarpa kritik, även av stadsledningens handläggning, inte inse sitt eget stora ansvar för att skapa förnyat förtroende för stadsledningen är djupt problematiskt.

Det övergripande ansvaret för den framväxande dunkla bilden av dåligt omdöme och bristande integritet inom stadens högsta ledning och politiska styrning faller tungt på den moderatledda majoriteten.

Göran Tegnér, ledamot (L) i Teknik- och fastighetsnämnden 2017-05-06 12:31

Jag delar till fullo Jan Weissenrieders kloka inlägg.
Ett jäv är ett jäv. Det är "jävligt" illa.
Det har begåtts flera fel. En allvarlig fråga för Komnunstyrelsen att reda ut!

Petter Hedberg, ledamot för C i Teknik & Fastighetsnämnden samt i Teknik & Fastighetsnämndens beredning 2017-05-05 23:15

Anna Hadenius har idag uttalat sig att det faktum att Pernilla Dufström har dolt att hennes familjs bolag underkonsultat åt Tyréns gentemot staden, samtidigt som Pernilla själv attesterat fakturorna, inte påverkar Hadenius förtroende för Pernilla.

Hadenius verkar ha intagit en Lambertz-position, där det absurda skall försvaras till varje pris. Mitt förtroende för förvaltningschefen är helt förbrukat, och jag kommer ta upp problemet på kommande nämnd på onsdag.

Blir Pernilla kvar efter att nämndens svar skickats in till revisorerna avsäger jag mig uppdraget.

Bifogar här länk till rapporterna.

https://www.dropbox.com/sh/04kg7id0f5cu67j/AADoFWmif62s9EU7NUzCSnR_a?dl=0

Anders Wennberg 2017-05-05 21:46

Det vore intressant att få en kommentar från Anna och Anna, de har ju ändå tydligt försvarat tjänstekvinnan. Vad har ni lärt er av detta, och hur kommer ni agera annorlunda nästa gång? Hur kommer ni undvika att det upprepas? Hur kommer ni förbättra kulturen?

Ulrika Levihn 2017-05-05 20:44

Jan Weissenrieder sätter fingret på något mycket viktigt, som vi är många fd politiker som kan intyga. Detta är en kulturfråga, och det är utbrett på fler ställen i stadshuset. Tyvärr hela vägen upp i ledningen, har erfarenhet visat.
Det här är inget man löser med lite utbildning eller information tyvärr.

Jan Weissenrieder 2017-05-05 18:24

Jag var för länge sedan ordförande i stadens revision. Det är ett långsiktigt mycket viktigt uppdrag givet av stadens högsta organ.
De politiskt valda revisorerna skall absolut inte ta några politiska hänsyn eller driva politik i sitt revisionsarbete. Jag har senare haft politiska uppdrag men betraktar mig som opolitisk f d revisor i den här debatten.

Tekniska kontoret rutiner har brustit allvarligt på flera sätt som tyder på brister i kulturen. Och man kan nog misstänka att dessa brister finns på fler ställen inom kommunen. Och då återfaller det på kommunens ledning.

Revisorernas uppdrag är då att med hjälp av sina proffsrevisorer utreda, påpeka och begära åtgärder.

Kommunledningen som skall granskas har tillsatt vad man kan uppfatta som en "konkurrerande" utredning utan att revisorerna informerats. Kommunens anställda kan nog tycka att det är svårt att serva två olika parallella utredningar utförda av utomstående organ.

Om detta hade skett när jag var ordförande hade nog revisorerna också citat "övervägt att betrakta tillkomsten av utredning 2 som ett försök till otillbörlig påverkan av revisorernas oberoende". Så bör det inte vara. Kommunledningen borde avvaktat revisionsutredningen eller åtminstone informerat revisorerna och dragit en rågång mellan utredningarna. Hur nu det skulle gå till.

Revisorerna var inte helt eniga: De femte revisorn Gunilla Sellberg (M) anser citat "att det var korrekt av stadsledningen att granska den enskilde tjänstemannen medan stadens revisorer granskade politikernas ansvar". Gunilla ställer sig då inte bakom avsnittet om stadsledningens handläggning.

Då vill jag framhålla att någon sådan uppdelning finns inte i revisorernas uppdrag. Revisorerna skall granska kommunens verksamhet. D v s allt.

Dessutom kan man förvänta sig av stadens ledning att de har en sådan koll att de inte behöver tillsätta en utredning för 554.726:- för att få koll på vad som sker.

Jag vill som tidigare revisor uttala mitt fulla stöd för dagens revisorer eller i varje fall dess majoritet.

Bertil Eriksson 2017-05-05 09:10

Förtroendet för KS-ordföranden och stadsdirektören stärks ju knappast efter detta.

Anders Bergstedt 2017-05-05 08:38

Tyréns är väl den konsult som var ansvarig för skandalen med snabbcykelbanan längs Norra Kungsvägen. Trots protester fullföljdes bygget utför Källängsbacken. Det var en uppenbar symbios mellan kommunalråd, tjänstemän och konsult. Upproret över borttagna parkeringsplatser försökte man dämpa genom att skylta om befintliga parkeringsplatser. De som bor på Näset känner sej svikna men verkar nu ha gett upp kampen.

Det som upprört mej är att symbiosen fortsatt genom att man behållit den olagliga snabbcykelpåfarten via gångvägen till den alltför trånga bussfickan. Påfarten måste omedelbart stängas till för andra än gående. Uppenbarligen tricksar man hela tiden istället för att ta fasta på kritiken och lyssna på medborgarna och främst de som drabbas.

Anders Wennberg 2017-05-05 08:36

De har alltså beställt en onödig utredning för 555 000 kr? Det visar lite hur man ser på skattebetalarnas pengar. Kanske kan de ledande tjänstemännen betala denna privat genom löneavdrag?

Hela storyn är märklig. Det är uppenbart att tjänstekvinnan på Tekniska kontoret brutit mot både anställningsavtalet och sunt förnuft när hon satt i styrelsen för makens bolag, och när hon attesterade fakturor från Tyréns när maken var underkonsult. Men det riktigt märkliga var att Anna och Anna så snabbt gick till hennes försvar, med kommentarer som att vi kanske inte utbildat personalen tillräckligt i ärendet. Varför skydda en tjänsteman som begått ett tydligt fel, och dessutom verkar det som om hon försökt att mörkat det?

Det är hög tid att ställa krav på tjänstemännen i stadshuset, inklusive Stadsdirektören

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google