Väder Lidingö

Lidingö torsdag 6 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

"Det finns brister i kunskap hos Lidingö stad"

tisdag 31 januari 2017 00:01

UTREDNING OM JÄV OCH BISYSSLA. I samband med snabbcykelbanebyggandet på Norra Kungsvägen i höstas fick Lidingö stads revisorer en anonym anmälan om att en chefstjänsteman hade uppdrag i en nära anhörigs företag. Företagaren hade tidigare utfört uppdrag som konsult åt staden. Chefstjänstemannen var då beställare. Frågan som anmälaren ville belysa var: Föreligger här någon form av jäv? Anmälaren ansåg att en genomlysning behövdes för att undanröja misstankar om oegentligheter. Se Lidingösidan 17 november 2016.

Utredningen presenterades av Ronja Benediktsson och Karl-Arne Olsson från Wesslau & Söderqvist. Med var också Lidingös stadsdirektör Anna Hadenius och stadsjurist Johan Alfredsson.Utredningen presenterades av Ronja Benediktsson och Karl-Arne Olsson från Wesslau & Söderqvist. Med var också Lidingös stadsdirektör Anna Hadenius och stadsjurist Johan Alfredsson.
När stadsdirektör Anna Hadenius fick brevet bad hon omedelbart Lidingös stadsjurist Johan Alfredsson göra en intern första granskning och att hitta en extern part som kunde utreda såväl stadens upphandling som anmälningsplikten gällande de anställdas bisysslor. Igår presenterades en av de två utredningar som anmälan resulterade i. Lidingö stad har låtit Wesslau & Söderqvist advokatbyrå utreda frågan. Utredningen som stadens revisorer beställt kommer att vara klar under våren.

Wesslau & Söderqvist konstaterar i sin slutrapport att det inte förekommit något jäv i upphandlingsskedet, men att
chefstjänstemannen borde, både enligt Kommunallagen och stadens interna riktlinjer, från november 2012 ha anmält till sin närmaste chef, alltså stadsdirektören, att det förelåg risk för jäv. Någon sådan anmälan har inte lämnats.

När chefstjänstemannens anhörige startade egen verksamhet i november 2012, och chefstjänstemannen inträdde som suppleant i det nystartade företaget, fanns fortfarande nio oattesterade fakturor kvar från Tyréns, det konsultbolag som den anhörige tidigare arbetat på. Fakturorna avsåg arbeten som den anhörige utfört som underkonsult. Chefstjänstemannen slutattesterade två av fakturorna på sammanlagt 37 000 kronor, vilket stod i strid med gällande bestämmelser. Wesslau & Söderqvist bedömer förfarandet som mindre allvarligt.

I rapporten sägs att det inte skett något som kan betraktas som uppsåtligt handlande i olagligt eller otillbörligt syfte, men att reglerna syftar till att upprätthålla allmänhetens förtroende för myndigheten, varför chefstjänstemannens handlande inte kan undgå kritik.

- Jag är lättad över att en slutsats i rapporten är att inget brottsligt uppsåt har förekommit. Jag kommer, som en arbetsrättslig åtgärd, att ha ett samtal med den aktuella chefen, säger stadsdirektör Anna Hadenius. Och jag har fortsatt förtroende för chefen, som är väldigt värdefull för Lidingö stad.

Vad gäller chefstjänstemannens uppdrag som suppleant i den anhöriges bolag skulle detta ha redovisats till närmaste chef, alltså stadsdirektören, eftersom det innebar en otillåten bisyssla. Någon sådan anmälan har inte gjorts. Chefstjänstemannen lämnade på egen begäran suppleantuppdraget i november 2016.

Wesslau & Söderqvist pekar på att det funnits brister i kunskap och medvetenhet om hur jävssituationer och bisysslor ska hanteras i staden. Utredarna föreslår därför att staden tar fram en instruktion, som läggs upp på stadens intranät, om dessa frågor för att det ska bli tydligt för medarbetarna.

- Det är oerhört viktigt att Lidingöborna har förtroende för vårt arbete. Vi har inte varit tillräckligt tydliga och kommunikationen till stadens chefer och medarbetare vad gäller jäv och bisyssla kommer att skärpas, säger stadsdirektör Anna Hadenius.

Dela "Det finns brister i kunskap hos Lidingö stad"

Kommentarer

Anders Wigert. 2017-02-08 18:03

Hur tänker Anna Hadenius?
Alla med kunskap som yttrat sig säger oavsett vad som hänt får en koppling av detta slag inte förekomma. Varför finns detta regelverk? Vi som innevånare skall känna oss trygga för att just detta inte skall inträffa.
Anna H säger att hon har stort förtroende för Pernilla D det kan nog stämma men det vore nog bättre om hon fundera på vårt förtroende för henne. För mig är det lågt!
Anders Wigert.

Anders Wennberg 2017-01-31 07:55

Brister i kunskap?

Jag har alltid haft i mina anställningsavtal att man måste anmäla bisysslor (som eventuella styrelseuppdrag till sin arbetsgivare, även idéella sådana) till arbetsgivaren. Det har funnits interna kurser och externa licensprov (Swedsec tex), samt branschregler utgivna av branschorganisationer som chefen varit noga med att personalen förstått. Det hade varit i princip omöjligt att missa att man skulle behövt anmäla ett styrelseuppdrag i en konsultfirma som dessutom utför tjänster åt arbetsgivaren.

Så hur har denna kunskapsbrist uppkommit? Enda slutsatsen är att detta inte uppfattats som något viktigt internt på kommmunen. Hur är kulturen egentligen i stadshuset?

Kommentera

Fler artiklar från Lidingö

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google