Väder Lidingö

Lidingö tisdag 27 juni 2017 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

Philip Hallberg MUF 26 jun 20:24 om En epok går i graven. Idag kom LT:s sista nummer

Debatt: Vi avvaktar med inköpen av modulhusen

fredag 3 mars 2017 13:45

Vi avvaktar med att köpa in de två modulhusen. Anledningen är att Lidingö fått besked från Migrationsverket att antalet nyanlända som staden ska ta emot har minskat. Istället ska vi intensifiera arbetet med att hitta lägenheter att hyra. Vi kan även hyra eller delfinansiera s.k. Attefallshus och kontaktar Migrationsverket och ber om uppskov för att ta emot nyanlända tills vi har boendeplatser färdigställda. Det skriver Lidingö kommunstyrelseordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) i nedanstående debattartikel.

Med anledning av att Lidingös mottagandeandel har skrivits ned av Migrationsverket med 59 personer från 242 till 183 personer har jag som kommunstyrelsens ordförande och företrädare för majoriteten i dag gett stadsdirektören i uppdrag att se över behovet av modulhus samt att intensifiera arbetet med att få till stånd andra boendelösningar, som ombyggnader i redan befintliga fastigheter, rum i villor och undersöka om staden kan hyra Attefallshus i större utsträckning.

Utöver detta uppdrag har jag även bett stadsdirektören om att inleda arbetet med en revidering av den Bostadssociala utredning som var klar 2012. Världen och våra utmaningar har förändrats drastiskt sedan 2012 att den i dag i stora delar kan vara inaktuell. Vi behöver ett bra underlag för att kunna fatta långsiktiga och kloka beslut gällande bostäder för de som har rätt till bostäder enligt de lagar och riktlinjer vi har för sociala- och medicinska förturer samt nyanlända.

Kortfattat går uppdraget till stadsdirektören ut på att:
- I det initiala skedet avvakta med att köpa in de två modulhusen för att utreda konsekvenserna av att vi fått ett nedskrivet mottagarantal, samt om vi skulle kunna klara oss med endera inget eller bara ett modulhus. Ifall modulerna inte behövs och upphandlingen är för långt gången ska stadsdirektören undersöka möjligheten att sälja modulerna vidare, till exempel till en annan kommun i behov. Detta skall ske skyndsamt.

- Intensifiera arbetet på nytt med att hitta lägenheter, utreda de lagliga och ekonomiska förutsättningarna för staden att hyra rum/del i villor samt att hyra/delfinansiera s.k. Attefallshus för nyanländas räkning.

- Inleda ytterligare kontakter med Lidingös närings- och föreningsliv samt hyresvärdar och andra intressenter för att tillsammans utveckla arbetet med att få fram både konstruktiva boendelösningar som praktikplatser, fasta arbeten och andra integrationsaktiviteter för att på så sätt stärka integrationen på Lidingö.

- I det läge vi inte kan ta emot ensamhushåll eller familjer tillskriva Migrationsverket och be om uppskov för att ta emot nyanlända tills vi har boendeplatser färdigställda. Ett skäl för Migrationsverket att gå Lidingö till mötes är att vi lyckats ta emot hela den kvot nyanlända familjer och ensamhushåll 2016 trots en skriande bostadsbrist i regionen.

- Att inleda en översyn av den Bostadssociala utredning som stod klar 2012, då omvärlden har förändrats drastiskt i och med utökade flyktingströmmar och även ökade sociala- och medicinska förturer.

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Dela Debatt: Vi avvaktar med inköpen av modulhusen

Kommentarer

Lars H Ericsson, ordf. i Lidingöpartiet 2017-03-19 02:17

Modulhusen var en nödlösning frampressad av ett orimligt asylmottagande under främst hösten 2015, det är ingen tvekan om det. Om vi nu kan slippa att bygga dessa modulhus anser Lidingöpartiet att det är bra. Vårt parti har dock hållningen att lagar måste följas även av oss politiker och även om man ogillar lagen. Tilldelningen av antalet nyanlända regleras via lag. Sitter man i den styrande majoriteten för en kommun måste man våga ta ansvar även i svåra frågor, annars är man på ett sluttande plan. När nu statsmakterna lättat på trycket är det dock självklart för oss och M att ompröva modulhusfrågan.

Anders Wennberg 2017-03-08 23:44

Vilken pajkastning inom oppositionen, två borgliga oppositionspartier som verkar sky varandra som pesten. Varför inte mer samarbete inom Lidingöpolitiken för Lidingöbornas bästa? Har valrörelsen börjat tidigt?

Amelie Tarschys Ingre (L) 2017-03-08 23:28

Jovisst är det bra att staden tar fram detaljplaner Patrik Buddgård, men att John Mattson sedan flera år vill bygga studentbostäder är knappast något som Centerpartiet kan ta åt sig någon ära för ;-)

Patrik Buddgård (C) 2017-03-07 11:12

Det blev inte alls tokigt, Amelie! Det blir väldigt bra att vi har fått staden att ta fram den detaljplan som krävs för att bygga de ca 80 ungdomsbostäder som John Mattsson vill! Det är så vi vill att staden fortsätter att arbete. Samarbete med de exploatörer som vill bygga på ön och genom att vara en aktiv planaktör styra vad och hur det byggs. T ex ungdomsbostäder som vi har behov av!

Amelie Tarschys Ingre ( L) 2017-03-06 22:01

Nu blev det visst lite tokigt Patrik Buddgård (C). Att John Mattson vill bygga studentlägenheter på sin tomt och planerat för detta i flera år är inte något som Centerpartiet levererat. Däremot är jag nyfiken på hur era visioner för flera ungdomsbostäder ser ut.

Henrik Åkermark 2017-03-05 21:39

Lidingö har fått besked att färre migranter blir anvisade Lidingö 2017. Då tar kommunen beslutet att det inte behövs några paviljonger på Bosön. Det är väl bra och de flesta av oss tycker det är väldigt bra. Varför då allt det här kattrakande?

Patrik Buddgård (C) 2017-03-05 19:54

Jimmy Edlund; Centerpartiet har trots opposition lyckats leverera ungdomsbostäder vi gick till val på. Detta gör vi tillsammans med majoriteten, det ska byggas ca 80 ungdomsbostäder i Larsberg! Ett steg i rätt riktning!

Anders Bergstedt 2017-03-05 17:49

Det var ett bra beslut och det är tråkigt att inte alla kan samsas utan att det blir småskuren partipolitik av i stort sett allt. Den tar bort intresset. Istället för att lösa de stora frågorna har man under alla mina år på Lidingö gått in för att blockera istället för att lösa framtidsfrågorna.

Satsningen på Lidingöbanan istället för att bygga färdigt Södra Huvudleden för snabbussar var ett gigantiskt misstag som förfulat Dalenum och gett oss broproblem och strukturella trafikproblem som bara blir dåliga nödlösningar. Busstorget skulle ha legat vid Stockholmsvägen 40 som skall rivas. Tanken att Lidingö Centrum och Torsvik skulle byggas ihop gick inte ihop med blockeringspolitiken ! Då hade vi utan panik kunna invänta dragning av T-banan till Lidingö. Nu kanske den aldrig kommer !

Petter Hedberg, C 2017-03-03 22:53

Rickard Karlsson.
Ni har en ovana i kd att inte delta i beslut, vilket är provocerande, då fatta beslut är det ansvaret en majoritet som vill visa på dugligt ledarskap inte få ge avkall på.

Vi får väl se vid valet om väljarna har förtroendet för en majoritet som varje månad tar bort parkeringsplatser på ön, sätter upp mitträcken mitt i Norra Kungsvägen, har låtit gamla bron nå ett så kritiskt läge att inga rörliga lager längre fungerar samtidigt som en bropelare rör sig, och som bl.a. består av ett parti som inte vågar fatta beslut i frågor som Stadshusets omorganisation och moduler.

Dock vill ni hysa in Hersbys skolelever i moduler, efter att ha lagt ner Gångsätra, och nu insett att det beslutet var förhastat.

Hasse Jakobsson 2017-03-03 22:09

Bra att kommunstyrelsen tagit åt sig synpunkter från kringboende och förändringen i antalet flyktingar. Det är nu viktigt att bygglovsansökan som är inlämnad tas tillbaka. Detta för att stoppa upp en process med överklaganden och oroliga kringboenden om vad staden egentligen vill.
Hasse Jakobsson

Jimmy Edlund 2017-03-03 19:24

Rena rama sandlådan mellan politikerna i våran kommun.. bollkastning hit och dit..

Vad gör ni för våra arbetslösa ungdomar och bostadslösa???

Ser ni över möjligheterna med boende och jobb till dem med eller är det bara dessa nyanlända som kan räkna med stadens hjälp??

Ska man inte ta hand om sina egna i kommunen först innan man hjälper andra????

Amelie Tarschys Ingre (L) 2017-03-03 18:25

Carl Johan, nu har du fel igen. Du har faktiskt aldrig argumenterat emot varken inköpen eller placeringen av modulhusen i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige. Det är kommunens högsta beslutande organ och där vi som förtroendevalda fattar beslut.

När beslutet togs i kommunstyrelsen om att köpa in modulhusen valde du och KD att inte delta.

När information om den föreslagna placeringen av modulhusen i Bosösvackan gavs till oppositionens gruppledare i kommunstyrelsen ställde jag frågan till dig personligen TVÅ gånger om du och KD stod bakom den föreslagna placeringen. Ditt tydliga och raka svar var att KD stod eniga tillsammans med majoriteten om att placera modulerna i Bosösvackan.

Vid beslutet om placeringen av modulhusen i Bosösvackan var du inte närvarande men din ersättare i kommunstyrelsen reserverade sig inte mot beslutet.

Det tror jag kan vara intressant för Lidingöborna att veta.

Rickard Karlsson (KD) 2017-03-03 18:07

Petter, det är uppenbart att du försöker flytta uppmärksamheten från Centerpartiets egna agerande i denna fråga, som är minst sagt virrigt. Ni yrkade bifall till att köpa in modulerna och röstade för dem. När det sedan blev dags att besluta om placering kunde era två ledamöter inte ens enas inbördes utan röstade tvärtemot varandra och skickade med två olika yttranden. Det om något signalerar svagt ledarskap.

Alla som följt debatten om modulhusen vet att Kristdemokraterna varit tydliga från första början. Vi anser att alla som anvisas hit ska ha rimliga förutsättningar att integreras i det svenska samhället. Modulbostäder är en kortsiktig nödlösning som ingen hittills kunnat visa fungerar. I en situation där våra bostadsmöjligheter på Lidingö är helt uttömda och andra delar av landet önskar fler nyanlända än kvoterna medger (https://www.svd.se/sa-forsoker-jamtland-runda-lagen--for-att-fa-fler-flyktingar) verkar det uppenbart orimligt att vi ska tvingas till dyra och ovärdiga modulbostäder av rent principiella skäl.

Att majoriteten i ljuset av den nya informationen om att vår kvot har sänkts enats om att trycka på pausknappen är logiskt och bra. Vårt arbete med alternativa lösningar bättre anpassade för Lidingös förutsättningar fortgår och förstärks nu ytterligare.

Anders Wennberg 2017-03-03 17:37

Tack Anna, det låter som ett klokt beslut som förhoppningsvis gör integrationen lite lättare.

Petter Hedberg, Centerpartiet, Teknik & Fastighetsnämnden 2017-03-03 17:03

Det är inte formalia Carl-Johan.
Ni deltog inte i beslutet, och röstade därmed inte emot.
Personligen kan jag tycka att ett majoritetsparti samt ett kommunalråd, som inte deltar i beslut, visar på ett svagt ledarskap.

Carl-Johan Schiller 2017-03-03 16:45

Bråka om formalia bäst du vill Amelie. Jag och mitt parti har vid varje tillfälle argumenterat emot inköpen av dessa, som du deltog i.

Jag tror att väljarna vill se mer raka svar och mindre politikersnack. Mitt raka svar är nej till moduler.

Amelie Tarschys Ingre (L) 2017-03-03 16:30

Nu blev det väl inte helt sanningenligt Carl Johan Schiller (KD).

Vad du gjorde Carl Johan när kommunstyrelsen behandlade frågan om inköp av modulhus var att inte delta i beslutet dvs KD valde att överlåta åt övriga kommunstyrelsen att fatta beslut i frågan. Carl Johan Schiller yrkade varken avslag eller reserverade dig mot beslutet.

För Liberalerna lämnade jag in följande reservation:

Amelie Tarschys Ingre (L): ”Lidingö stad bör ta sitt ansvar för de nyanlända som Migrationsverket anvisar till staden. Liberalerna är dock emot paviljonger för bostadsändamål och anser att staden bör utreda möjligheten för Lidingöhem att köpa fastigheter alternativt blockförhyra fastigheter. Liberalerna är också kritiska till att beslut tas om inköp innan staden vet var paviljongerna ska stå och om huruvida det är lagligt att uppföra paviljonger för bostadsändamål.”

Bifogar kommunstyrelsens protokoll se paragraf 139 för den som är intresserad av att läsa.

https://lexpub.lidingo.se/Display.aspx?form=lex-handlingar-arenden&item=/Handling/KS/2016/2257%20(uid-265863)/KS20162257/Protokoll.pdf

Med det sagt är det bra att inköpen av modulhusen pausas.

Christina Rosenquist 2017-03-03 15:22

Låter som ett mycket bra beslut. Det gläder mig att KD haft rätt perspektiv från början. Det är också viktigt att ha ekonomin i fokus om vilket jag hoppas samtliga partier kan enas. Tror också Carl-Johan Schiller har rätt i att integrationen av nyanlända underlättas om man kan undvika boende i modulhus.

Carl-Johan Schiller 2017-03-03 15:20

Hej Marianne!

Nej absolut inte. Tvärtom är vi glada över samsynen i frågan kring modulerna som vi nu har i majoriteten.

Carl-Johan Schiller (kd)

Marianne Alin 2017-03-03 15:06

Tillhör KD oppositionen nu?

Patrik Buddgård (C) 2017-03-03 14:57

Det är viktigt att staden inte drar på sig kostnader förrän vi vet säkert om bostadsmodulerna kommer behövas eller inte. Det är på tiden att majoriteten ser möjligheterna att använda det befintliga bostadsbeståndet mer effektivt t ex genom att uppmuntra uthyrning av privatpersoner. Detta alternativ lyfte vi som ett viktigt spår i Kommunfullmäktige redan hösten 2015 och vi har drivit det sedan dess. Det är oroväckande att det tagit så lång tid för majoriteten att börja agera för att uppmuntra den möjligheten.

Andreas Håkansson 2017-03-03 14:13

Bra beslut. Dock synd att M inte kunde haft KDs förnuftiga syn från början.

Carl-Johan Schiller, KD 2017-03-03 13:47

KD har från början motsatt sig beslutet att köpa in modulhus till Lidingö och var det enda partiet som inte röstade för inköpen av modulerna i kommunstyrelsen i höstas. Vi tror inte att det är klokt att placera personer i ett boende som riskerar att leda till utanförskap. Därför välkomnar vi dagens beslut och konstaterar att hela majoriteten, efter de nya siffrorna från Migrationsverket, ansluter sig till vår linje. Det är mycket bra för Lidingö.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google