Väder Lidingö

Lidingö onsdag 1 december 2021 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Debatt: Majoriteten vill ha en varsam utbyggnad av Lidingö centrum

fredag 12 maj 2017 06:11

Igår hölls det första öppna samrådsmötet i Lidingö stadshus om utbyggnaden av Lidingö Centrum. Lidingösidan återkommer med en rapport. Den politiska majoriteten i miljö- och stadsbyggnads-nämnden har skrivit en debattartikel i vilken de bl.a. förklarar att tanken är att säkerställa den öppna och luftiga känslan vid Vasatorget och "Pressbyråhuset" för att bevara kopplingen och sikten till Lejonvägen och Vasaborgen. "En alternativ idé kan vara en stegvis nedtrappning av tillkommande ny bebyggelse ner mot Vasatorget" skriver Rune Sirvell (M), Göran Grahn (LP) och Fredrik Ekman (KD) i nedanstående debattartikel.

Med anledning av att förslaget på detaljplan för den första etappen av Lidingö Centrum nu går ut på samråd har den politiska majoriteten ett antal synpunkter, där vi vill öppna upp för möjligheten att under planprocessen mer noggrant studera olika alternativ på hur området kan utformas mer i detalj. Om detta lämnade vi i majoriteten in ett särskilt yttrande redan den 4:e maj på sammanträdet i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Samrådet är en del av en längre process. Under samrådstiden kommer det finnas ett antal tillfällen för information på samrådsmöten där lidingöborna kan ställa frågor och få förklaringar. Vi är positiva till få in många synpunkter på hur Lidingö Centrum kan utvecklas, så lämna gärna dina synpunkter till staden. Dessa synpunkter kommer att sammanställas efter samrådet och förslaget kommer att bearbetas av tjänstemännen för att sedan behandlas politiskt.

Det reviderade samrådsförslaget går sedan ut på granskning, då det återigen finns möjlighet för lidingöborna att inkomma med synpunkter. När granskningen är klar går förslaget vidare till fullmäktige för politiskt beslut, i och med att detaljplanen antas. Efter det att förslaget är antaget i fullmäktige påbörjas arbetet med bygglov där slutlig gestaltning kommer att arbetas fram.

I samrådshandlingarna medföljer ett antal illustrationer. De finns med för att ge en uppfattning om volymer, höjder, kvartersstruktur, var parkeringsplatser kan anläggas, hur gång-, cykel- och bilvägar kan dras samt hur vatten, avlopp, el och annan infrastruktur kan anläggas. Illustrationerna på olika byggnader ska ses som en möjlig, men inte en exakt återgivning av de fysiska byggnader som kommer att bli resultatet i Lidingö Centrum om några år.

Gestaltning är för många är en viktig fråga och därför kommer lidingöborna under planprocessen få tillfällen att särskilt yttra sig innan gestaltningsförslaget fastställs. Detta sker efter granskningen.

Många lidingöbor har säkerligen synpunkter på om fasaderna ska vara i puts, tegel eller trä. En del har sannolikt synpunkter på om det ska finnas takkupor, balkonger, burspråk eller frontespis. En del anser säkert att gestaltningen ska vara mer i modern stil, andra att den ska dra mer åt det klassiska hållet som exempelvis den äldre bebyggelsen runt Lidingö centrum, där Vasaborgen och Centralpalatset utgör referensobjekt. Alla dessa frågor går utmärkt att ha synpunkter på, men det kan vara värt att understryka att gestaltningen inte avgörs i samrådet utan de återkommer i bygglovsskedet, då den exakta gestaltningen, materialval etc behandlas och avgörs.

Majoritetens tankar är att säkerställa den öppna och luftiga känslan vid Vasatorget och fastigheten Oden 21:3 (den byggnad som idag innehåller en blomsterhandel och en servicebutik/kiosk) för att bevara kopplingen och sikten till Lejonvägen och Vasaborgen och få till ett bra möte mellan den nya tillkommande byggnationen och den nuvarande byggnationen runt Vasatorget, där en alternativ idé kan vara en stegvis nedtrappning av tillkommande ny bebyggelse ner mot Vasatorget.

Den föreslagna bebyggelsen på centrumparkeringen som illustreras i samrådsförslaget innehåller ett kvarter med två halvöppna bostadsbyggnader med innergårdar över handelsytorna i markplan, med en publik trappassage genom kvarteret mellan bostadsbyggnaderna. Under planprocessen ska även möjligheten med ett gångstråk eller mötesplats i samma plan som Friggavägen och Lejonvägen mellan byggnaderna studeras. Vid planeringen av ytan mellan byggnaderna ska hänsyn tas till möjligheten att skapa en effektiv och ekonomiskt försvarbar parkerings- och logistiklösning under mark. Efterfrågan på parkeringsplatser som de olika verksamheterna och bostäderna skapar ska lösas inom respektive fastighet i enlighet med stadens parkeringsnorm. Behovet av fler p-platser för ökad kundtillströmning och ökat antal bostäder i etapp 1 måste alltså tillgodoses av exploatören redan i denna etapp av Lidingö centrum.


Rune Sirvell (M) ordförande i Miljö-och stadsbyggnadsnämnden
Göran Grahn (LP) vice ordförande i Miljö-och stadsbyggnadsnämnden
Fredrik Ekman (KD) ledamot av Miljö-och stadsbyggnadsnämnden

Dela Debatt: Majoriteten vill ha en varsam utbyggnad av Lidingö centrum

Kommentarer

Staffan Anderberg 2017-05-12 14:04

Vi har ett förslag till detaljplan som föreläggs Lidingöborna för samråd. Det står emellertid redan nu klart att den politiska majoriteten inte står bakom förslaget, utan har ett antal synpunkter. Normalt skall detaljplaneförslag inte läggas fram med mindre än att den politiska ledningen står bakom det. Det är därför i detta läge helt meningslöst för Lidingöborna att yttra sig över förslaget.

Hur det har kunnat bli så här är en gåta. Lidingö stad har en mångårig tradition av att sköta samspelet mellan politiker och tjänstemän på ett korrekt sätt. Nu verkar det som att detta helt har satts ur spel och tjänstemännen agerar antingen mot en politisk styrning eller troligare utan någon styrning.

Jag kommer inte att komma med synpunkter på det framlagda förslaget ej heller på majoritetens något flummiga inlägg på Lidingösidan.

Det finns just nu bara en vettig åtgärd att vidta. Dra tillbaka förslaget med hänvisning till att det är ett olycksfall i arbetet och återkom efter en seriös behandling med ett nytt, som majoriteten står bakom.

Carl-Johan Schiller (kd) 2017-05-12 13:27

Som representant och kommunalråd för kd kan jag svara för vår del.

Vi har under många år arbetat för att få till en utbyggnad av centrum med lite fler affärer och bostäder samt ett trevligare Torsviks torg som genom en överdäckning kommer bli mkt mindre bullrigt.

Förslaget som nu är ute på samråd är betydligt bättre än de ursprungliga planerna och vi står därför bakom förslaget. Några av de delar vi gillar extra mkt är att bebyggelsen är lägre än tidigare, hög kvalitet av materialval, radhus istället för bara lägenheter samt goda möjligheter för handeln att expandera.

Nu vill vi veta vad Lidingöborna tycker! Trots att vi står bakom förslaget är det viktigt med ödmjukhet och lyhördhet. Kommer det in bra förslag från Lidingöborna som förbättrar förslaget tar vi gärna till oss dem.

Avslutningsvis är det val 2018. Vi i kd önskar att få ett starkare mandat från er Lidingöbor. Det finns mycket kring stadsbyggnadsprocessen, kommunens prioriteringar samt beslut kring bl.a. Trafik som kan bli bättre. Om vi får förtroendet att leda Lidingö kommer vi att agera i de här frågorna.

Carl-Johan Schiller (kd)

Johan Appelberg 2017-05-12 11:26

Det är bara att instämma i Patrik Buddgårds och Lisbeth Ringbloms inlägg. Vad är det majoriteten håller på med? En majoritet som lägger ett särskilt yttrande? Är nästa steg att lägga en reservation?

Vad är det Lidingöborna ska ha synpunkter på i detta samråd. Det som redovisas i Planbeskrivningen och annat av Staden redovisat material. Eller är det något annat. Det vore nog på sin plats att Stadens ledning gav ett klart och tydligt svar.

Anders Wennberg 2017-05-12 11:07

Jag håller med Lisbeth Ringblom,

Om majoriteten inte står bakom förslaget, så får ni dra tillbaka det och ta fram ett nytt som ni kan stå bakom!

Om det är så att tjänstemännen tar fram förslag som inte majoriteten står bakom, så har vi ett stort problem. Politiker, ta kontroll över tjänstemännen och kostnaderna i stadshuset, de tjänstemän som inte vill följa majoritetens beslut och riktlinjer bör bytas ut.

Lisbeth Ringblom 2017-05-12 10:26

Det är oerhört förbluffande, för att uttrycka det milt, att den politiska majoriteten inte står bakom sitt eget förslag. Än mer förbluffande är det att de så öppet ger till känna att de saknat inflytande vid tillkomsten av detaljplaneförslaget. Jag vill inte tro att vi har en politisk majoritet i stadshuset som är så strykrädda och/eller populistiska, att de inte vågar ta beslut. Det förhållningssättet undergräver den representativa demokratin och skapar ett demokratiskt underskott i kommunen som är djupt oroande. "om majoriteten inte står bakom sitt eget förslag, vem är det då som styr processen och staden?" Det undrar Patrik Buddgård mycket träffande i sitt inlägg. Frågan tål att upprepas och kräver ett utförligt svar.

Majoritetens debattinlägg är av den karaktären att det är direkt genant att ens kommentera det. Därför blir det enkla rådet: dra tillbaka förslaget omgående. Gör om, gör rätt och lägg sedan fram ett väl genomarbetat förslag som ni också står bakom fullständigt.

Patrik Buddgård (C) 2017-05-12 07:56

När jag läser majoritetens inlägg blir jag fundersam. Det är majoriteten som ska styra processen och de har precis lagt fram ett förslag till utveckling av Lidingö Centrums första etapp. Men redan innan samrådet börjat ifrågasätter de sitt eget förslag. Förstå mig rätt, det är bra om majoriteten ansluter till vår linje om varsam utveckling av Centrum men om majoriteten inte står bakom sitt eget förslag, vem är det då som styr processen och staden?

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google