Väder Lidingö

Lidingö torsdag 6 augusti 2020 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Anna Pellnäs 20 jul 14:53 om "Slottet" på Storholmen kan komma att rivas

Debatt: LP och C har skadat Lidingö stads varumärke

måndag 22 maj 2017 12:28

Lidingöpartiets och Centerpartiets agerande när det gäller jävsfrågan har skadat Lidingö stads varumärke. När staden nu ska anställa en ny chef för tekniska förvaltningen kommer det att bli mycket svårare att rekrytera den bästa förmågan. För detta vilar ett tungt ansvar på båda dessa partier. Det skriver Paul Lindquist (M), som var kommunstyrelsens ordförande mellan 2003 och 2014, i nedanstående debattartikel.

Sverige är ett av världens minst korrumperade länder. Det är något vi ska värna om för det är en förutsättning för en väl fungerande demokrati och för att medborgarna ska ha förtroende för de folkvalda liksom de tjänstemän som på de folkvaldas uppdrag verkställer politiska beslut.

Därför är det också viktigt att den offentliga verksamheten granskas, oavsett om granskningen utförs av media, revision, opposition eller någon annan. Men den måste ske på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. I fallet med chefen för tekniska förvaltningen har det dessvärre brustit på flera håll.

Det råder ingen tvekan om att den aktuella förvaltningschefen har begått fel. För det har hon fått berättigad kritik, men var felet så gravt att det motiverade ett avsked? Stadsdirektören bedömde att så inte var fallet, men den senaste tidens politiska händelser har ändå lett till att chefen ifråga nu får lämna sitt uppdrag.

Jag tänker inte här och nu gå närmare in på frågan om det i sak var rätt att säga upp förvaltningschefen utan istället fokusera på processen som ledde hit, för den lämnar mycket i övrigt att önska.

Låt mig börja med revisionens agerande. På uppdrag av stadsdirektören har Wesslau & Söderqvist advokatbyrå gjort en utredning. Likaså har stadens revisionsbyrå KPMG gjort en egen. Om dessa finns inte mycket att anmärka. Båda är vederhäftiga, men KPMG:s är något skarpare i sin bedömning av förvaltningschefens agerande än advokatbyråns.

Däremot är det uppseendeväckande att fyra av fem förtroendevalda revisorer kritiserar stadsdirektören för att hon beställde en egen utredning. Det är faktiskt hennes skyldighet som chef att låta utreda om det finns misstankar om oegentligheter och därefter vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga. Var och en kan ju fundera på vilken (och då i högsta grad berättigad) kritikstorm som hade följt om hon inte hade låtit utreda misstankarna.

Hon kan heller inte förlita sig på revisionens granskning eller för den delen beställa någon granskning av dem. Revisionen är och skall vara oberoende och får inte agera på tjänstemännens uppdrag. Revisionen kan således ha synpunkter på utredningens kvalitet liksom på stadsdirektörens bedömning av allvaret i de fel förvaltningschefen begick, men om man ifrågasätter att hon faktiskt ville gå till botten med saken har man varken förstått hennes eller sitt eget uppdrag.

Lika uppseendeväckande är Lidingöpartiets och Centerpartiets agerande. Av den mailkonversation som centerpartisten Petter Hedberg avslöjat framgår att Centerpartiet sätter partitaktiken framför att agera som en ansvarsfull arbetsgivare. Det är mycket illa.

Självklart ska ett oppositionsparti opponera mot majoritetens politiska beslut. Det ligger i sakens natur, men det är rent beklämmande att se hur man vill använda enskilda medarbetares väl och ve som en bricka i ett politiskt spel. Att sitta på läktaren för att sen kunna kritisera stadsdirektören och kommunstyrelsens ordförande förtar inte heller Centerpartiet från ansvar. Kommunstyrelsen fattar gemensamma beslut och alla som har deltagit, men inte reserverat sig, är kollektivt ansvariga för de beslut man medverkat till liksom de åtgärder man underlåtit att ta.

Vilket för mig över på Lidingöpartiets roll i sammanhanget. Uttalandet från deras fullmäktigegrupp får en att ifrågasätta om partiet överhuvudtaget har förstått sin roll i politiken och om partiet verkligen är moget att ingå i en majoritet? För det första är inte kommunstyrelsens ordförande stadsdirektörens chef, utan stadsdirektören rapporterar till hela kommunstyrelsen. Vidare är det kommunstyrelsen som (via delegation till arbetsutskottet) tillsätter och avsätter förvaltningschefer. Lidingöpartiets Birgitta Sköld är vice ordförande i båda organen. Än mindre än Centerpartiet kan Lidingöpartiet således smita undan sitt ansvar i sammanhanget.

Ingår man, som Lidingöpartiet, dessutom i en majoritet som ska styra kommunen, så diskuterar man sig först samman med sina koalitionspartners och kommunicerar därefter ett gemensamt beslut. Man går inte ut och frispelar på det sättet som nu har skett. Att göra det i ett känsligt personalärende visar därtill på en stor omognad.

Människor gör fel, ibland så allvarliga att de måste skiljas från sina arbeten. Men det ska ske på saklig grund och inte som följd av ett politiskt spel. Det är också viktigt göra det på ett så respektfullt sätt som möjligt gentemot den medarbetare som är berörd. Dels för att visa hänsyn mot individen ifråga, att förlora sitt arbete är hårt i sig, men också för att värna Lidingö stads varumärke som arbetsgivare.

Tyvärr har Lidingöpartiets och Centerpartiets agerande tvärtom skadat stadens varumärke. När staden nu ska anställa en ny chef för tekniska förvaltningen liksom andra chefer och nyckelpersoner framöver kommer det att bli mycket svårare att rekrytera de bästa förmågorna. För detta vilar ett tungt ansvar på båda dessa partier.

Paul Lindquist (M)
Kommunstyrelsens ordförande 2003-14

Dela Debatt: LP och C har skadat Lidingö stads varumärke

Kommentarer

Carl-Johan Gestrup & Anna-Britta Bergman 2017-05-26 20:30

Objektivitetsprincipen behandlas i 1 kapitlet i Regeringsformen, alltså i en av Sveriges grundlagar. På Lidingösidan och på andra håll finns uttalanden som på ett eller annat sätt relativiserar jäv, alltså motsatsen till objektivitet, med anledning av vad som nyss skett på Lidingö. Som om jäv vore berättigad, så länge den inte leder till domstol.

Revisorernas rapport i ärendet har tack och lov inte den inställningen. Deras rapport och mångas reaktion på vad som skett ledde till ett helt rimligt avslut. Andra partier var snabbare på bollen än Moderaterna i den etiska frågan.

Vad som skett handlade mindre om beloppsgränser än om handlingen i sig. Om Lidingö Stad i fortsättningen tydligt klargör höga anspråk på de anställdas rättskänsla, är det en hedersam signal att vara stolt över, inte alls en fläck på stadens varumärke, som har hävdats i debatten.

Tor von Sydow 2017-05-25 12:45

När Paul Lindqvist uttalar sig om politiken på Lidingö så bör vi ta till en hel säck med salt! Han om någon försvarar en politik på Lidingö få av oss vill kännas vid. Jag måste citera Shakespeare; "there is something rotten in the town of Lidingö ".

Johan Mähler 2017-05-23 17:09

Det finns vissa skeenden man likt en förutsägbar film kan vara helt säker på. Ett av dom är att när Anna Rheyneuclaudes Kihlman eller Anna Hadenius hänger löst så rycker den gamla parhästen Paul Lindquist ut till försvar. Det kan tyckas vara ädelt. Men i sak är Paul Lindquists slutsats märklig och lider brist på självinsikt. Låt mig i likhet med vad flera andra skribenter redan påpekat påminna om att Lidingö som varumärke i mycket hög grad redan skadats av beslut genomdrivna av Paul Lindquist. Exempelvis det samrådsfusk som Paul Lindquist och Anna Hadenius varit högst ansvariga för. Något som Sveriges television och andra medier belyste stort och som merparten av Lidingöborna nog känner till. Eller fastigheten Kantarellen som under Paul Lindquists ledning såldes till underpris om flera hundra miljoner delvis i syfte att stärka moderaternas väljarstöd i berört bostadsområde. För att inte tala om de minst 30 miljoner kronor Paul Lindquist i samband med framtagandet av de fem framtidsbilderna i oklart syfte spenderade på att marknadsföra en helt orealistisk byggpolitik på Lidingö. En byggpolitik som helt saknade folklig förankring vilket valresultatet med all tydlighet visade. Detta agerande hos Paul Lindquist ligger nu flera år senare till grund för ett till stora delar låst läge i Lidingöpolitiken. Samt till att det moderata partiet på Lidingö fortfarande är djupt splittrat. Ovanstående har om något skadat Lidingös varumärke och gjort det svårare att rekrytera rätt kompetens på varenda ledig nyckelpost inom hela Lidingö Stad. Centerpartiets och Lidingöparitets agerande i frågan om den jävsanklagade tjänstemannen står sig som en lätt sommarbris i jämförelse med skadan som Paul Lindquist åsamkat Lidingö Stad genom ovanstående agerande.

/Johan Mähler (johan_mahler@hotmail.com)

Anders Wennberg 2017-05-22 23:37

Paul,

Jag vill påminna dig om att detta har sitt ursprung år 2012 när du var Kommunstyrelsens ordförande. Ett tungt ansvar för den uppkomna situationen vilar på ledningen då, inklusive dig. Varför fick inte ledande chefer nödvändig utbildning om jävsfrågor? Eller behövs det ens för detta borde ju egentligen fångas upp av sunt förnuft? Fanns istället en felaktig kultur som gjorde att detta accepterades?

Det vore klädsamt om du Paul kunde ta på dig en del av ansvaret istället för att gnälla på dem som faktiskt sätter press på att åtgärda problemet.

Att det skulle bli svårare att rekrytera kompetenta människor till stadshuset för att politikerna säger tydligt nej till jävssituationer och tar sådana situationer på allvar, är en absurd tanke. Duktiga personer vill jobba på en arbetsplats med en bra kultur och tydlig moralisk kompass.

Ärlighet är viktigt för stadshusets trovärdighet. Det gäller såväl den uppkomna jävssituationen som hanterandet av den. Att LP gick ut (och även Petter från C på sitt sätt, och Liberalerna i kommentarer) är ett sundhetstecken givet den uppkomna situationen.

Däremot är det märkligt att du som en av dina sista uppgifter som KSO befordrade den person som varit huvudansvarig för fusket med sammanställningen av samrådet, ett samråd som var fortsatt fusksammanställt även efter att det påståtts ha rättats. Snacka om "alternativa fakta" som levererades från stadshuset under din sista tid som KSO.

Du skriver att du vill visa hänsyn till den berörda chefen, men istället för att låta storyn tyna bort, så kastar du en ny sten i glashuset för att blossa liv i debatten igen. Tror du att det hjälper? Det skulle inte förvåna mig om fler inom (M) kliver fram och tar avstånd från ett stadshus som inte ser allvarligt på jävssituationer hos ledande befattningshavare, och hur situationen hanteras.

Ulrika Levihn 2017-05-22 22:58

Jag gör samma analys som Fredrik Wesslund, och hoppas att vi snart får se resterande delarna av de påpekade bristerna som Fredrik räknar upp hanteras. Som jag förstår Paul är det kommunstyrelsen som är ansvarig, och då rimligen tar upp det.

I övrigt håller jag med Peder Sjögren, och dessutom bra om det här kan avskräcka personer med avsaknad av etiska värderingar att söka chefstjänster inom kommunen. Något som bör glädja alla.
De senaste gångerna Lidingö kommun har varit på nyheterna är väl jäv, försvar av jäv, snabbcykelbana som folk var jättearga på, och samrådsfusk.
Varumärket är inte världens bästa med andra ord. Att en chef faktiskt avskedas pga jäv skickar ju motsatt signal.

Fredrik Wesslund 2017-05-22 22:20

Revisorerna skriver även följande:
Revisorerna underrättades inte om tillkomsten av advokatbyråns separata utredning. Vi anser att kostnaden för Wesslau & Söderqvist utredningsinsats, 554.726 kronor, sålunda utgjorde en onödig kostnad för staden.
Vi har även övervägt att betrakta tillkomsten av Wesslau & Söderqvists utredning som ett försök till otillbörlig påverkan av revisorernas oberoende.

Så det finns väl verkligen mycket att anmärka på om kommunens högsta granskande organ ser det som försök till försvårande.

Så hela poängen med denna debattartikel måste vara att skifta ansvaret från M till andra partier, ett nytt lågvattenmärke om ett sjukt stadshus.

Staffan Anderberg 2017-05-22 18:55

Paul Lindquist har i stort sett rätt. Men det finns ytterligare att fundera över. Moderaterna är i koalition med Lidingöpartiet och de har därför ett kommunalråd. Det är ett av stadens sammanlagt fyra kommunalråd. Detta är ett läge som förr hade varit fullständigt otänkbart i Lidingö, men nu har blivit verklighet på grund av, den på senare tid, förda politiken. Den har gjort att det sedan länge ledande partiet, har tappat mark (och luft). Lidingöpartiet är ju ett lokalt parti, som därför saknar riksanknytning. Den betyder mycket för utveckling av en god partikultur.
Kan centerpartiets agerande möjligen bero på den partikultur som centern är känd för, nämligen att ha ”en räv bakom örat”? Jag tycker det verkar så.
Läser man de olika inläggen ser man att det faktiskt inte bara handlar om det felaktiga agerandet av en enskild förvaltningschef, utan även om hur detta har hanterats av kommunledningen.
Många av oss som varit med i politiken länge, sörjer att Lidingö stads varumärke har skadats, men det beror på långt fler problem än de som Paul Lindquist pekar på.

Petter Hedberg, C 2017-05-22 18:26

Paul, din reaktion påminner inte så lite om ett barn som vet att hen har begått ett stort fel, och svarar med att skylla ifrån sig.

Felen har begåtts i den förvaltning som du haft ansvar för.
Det är i den förvaltningen du ansvarade för som en förvaltningschef både kan sitta i styrelsen i det företag som skickar fakturan, samtidigt som hen attesterar fakturan.

Att du, Anna R.K. och Anna Hedenius anser att förvaltningschefen kan vara kvar får stå för er, och Lidingöborna kommer troligtvis utvärdera politiker med den ståndpunkten därefter i valet.

Jag har kritiserat att göra politik av en revisionsrapport, men det är precis det du gör när du hellre försvarar dina misstag än att dra slutsatsen att en chef som genom sitt handlade skadat stadens anseende genom uppenbart felaktigt agerande måste gå.

Det är faktiskt just detta som har skadat staden enligt revisorerna, och du var KSO då.

Efter Erik Centerlinds kommentar "När skall förvaltningschefen inse att förtroendet är förbrukat" så är det tydligt att kritiken från C även delas av fler i majoriteten än endast LP, även om den inte delas av den person som var KSO när felen begicks.

Peder Sjögreen 2017-05-22 15:41

Jag förstår faktiskt inte resonemanget att det skulle vara svårare att anställa de bästa förmågorna som ny stadsdirektör eller till någon annan befattning därför att sökande från början vet att kommunen inte accepterar ens misstankar om oegentligheter. Tanken att stadens ”varumärke” skulle skadas av detta, visar bara ännu tydligare hur stadshusmajoriteten och dess påhejare betraktar uppdraget att hålla rågångarna fria från svågerpolitik och att lyssna på berättigad kritik. Det har inte ett dugg att göra med vilken politisk uppfattning man har. Om däremot, som nu skett, revisorernas arbete recenseras, kritikerna beskylls för omognad och antydningar om att uppsägning skett ”som följd av ett politiskt spel” utan saklig grund, torde det väl kunna leda till tveksamheter för den som ser på Lidingö som ett ”varumärke”

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Radio Lidingö, Alla tiders Visit Lidingö, stor

Annonser från Google