Väder Lidingö

Lidingö onsdag 19 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Moderaterna på Lidingö bjuder in till diskussion

måndag 30 september 2013 16:18

När arbetet att göra ett planprogram för Centrum/Torsvik inleddes, valde kommunstyrelsen att ge fem olika bilder av ett framtida Centrum/Torsvik i stället för att bara visa ett förslag som Lidingöborna kan ha åsikter kring. Dessa fem bilder var alla realistiska och utvecklingen finansierades via att Lidingö stad sålde mark s.k. byggrätter. Bakom beslutet stod samtliga politiska partier.

Nu närmar vi oss slutfasen i planprogramsarbetet och vi har tagit del av alla inkomna synpunkter, många väldigt bra och kloka. Vi har diskuterat med Lidingöborna, lyssnat på våra medlemmar och dessutom genomfört en opinionsundersökning. Allt i syfte att kunna vara säkra på vad Lidingöborna i gemen anser.

Men det är tyvärr alltid så att bygger man nytt inom redan etablerad bebyggelse så kommer det alltid att finnas boende som berörs av de föreslagna förändringarna. Antingen berörs man enbart under byggtiden och/eller när allt byggande är klart. Vi förstår att Lidingöbor som berörs oroas över föreslagna förändringar och vi tar deras oro på allvar, det tycker jag även att den hittillsvarande processen visat prov på. För oss Moderater på Lidingö är det självklart att alltid lyssna på Lidingöborna.

Trots denna djupt demokratiska process, har vi beskyllts för att stå för det mest omfattande utbyggnadsalternativet av de fem och nu i slutet på processen för att ha ändrat åsikt. Vi har inte haft någon bestämd åsikt utan vi har velat ha en bred dialog med så många Lidingöbor som möjligt. Nu har vi gjort det och nu börjar vi att mejsla fram vårt ställningstagande och vi kan konstatera att vi och majoriteten av de som gett oss sina synpunkter tycker ganska lika.

För oss moderater är det viktigt att värna Lidingös särart och samtidigt bejaka en positiv samhällsutveckling. Med vårt förslag tillskapar vi bostäder för kommande generationer samtidigt som Lidingös småstadskaraktär behålls.

Jag vill med detta bjuda in Lidingöborna till en diskussion om vårt ställningstagande, vilket ni ser här nedan, vi säger:

JA till utveckling av Lidingö Centrum för att ge Lidingöborna bättre service och ett större utbud av butiker, restauranger och mötesplatser
JA till en försiktig förtätning längs Stockholmsvägen som är kvar i befintligt läge
JA till en utveckling av Torseldens fastighet
JA till de tre punkthusen på Torsvikssvängens nordvästra del. Husen måste dock anpassas i höjd, omfång och utseende till omkringliggande hus
JA till att behålla stadshuset
JA till kort överdäckning vid Torsviks Torg
JA till att reservera mark för ett ev. nytt badhus

och

NEJ till bergtunnel genom Torsvik
NEJ till ny bebyggelse vid Ordensbacken
NEJ till ny bebyggelse längs Norra Kungsvägen
NEJ till ny bebyggelse på Torsviksberget
NEJ till ny bostadsbebyggelse på Flaggberget
NEJ till överdäckning närmast Lidingöbron
NEJ till att flytta Lejonvägen norrut in i kvarteret Holmia


Kess Simmasgård Ordförande för Moderaterna på Lidingö

Dela Moderaterna på Lidingö bjuder in till diskussion

Kommentarer

Åke Fredholm 2013-10-10 04:32

Staffan Anderberg uppmärksammar det märkliga förhållandet att Moderaterna har kvar byggnation av tre punkthus på Torsvikssvängens nordvästra del i sitt förslag.
De är inte motiverade av några sakliga skäl.
Tvärtom är det så att de skulle förvanska hela stadsbilden.
I den kulturvärdesbedömning från 2012 som Staden beställt står att hela Torsvikshöjden, som området runt och inom Torsvikssvängen kallas, har högsta kulturhistoriska värde. Trots (gjorda) små förändringar är bebyggelsen som helhet viktig vad det gäller placeringen längs gatorna och variationen mellan de höga punkthusen och de långa lamellhusen. Man avslutar analysen med att säga att en helhetssyn på landskap och byggnader är viktig då området i sin helhet är värdefullt och det är inte lämpligt att förtäta området med mer bebyggelse.
Som Staffan också skriver är naturmarken där de tre husen skulle stå inte lämpad för bebyggelse (av topografiska skäl). Däremot har den stor betydelse för förskolebarn, skolbarn, boende i området och besökare för naturlek, och naturupplevelser och för sin utblick och rofylldhet. Detta redovisas i den sammanfattning av Dialog om Centrum/Torsvik som Staden fick 2012.

Precis samma slutsats kom fram under programsamrådet. Miljö och stadsbyggnadskontoret skriver i sin sammanfattning att bebyggelse i form av tre punkthus norr om Torsvikssvängen avstyrks av många med hänvisning till att den tar i anspråk grönyta som används av främst förskolebarn samt att den hamnar för nära befintliga byggnader.
Sammanfattningsvis talar allt emot att bygga de tre punkthusen. Om fakta och sakkunskap får tala tar man snarast bort dem från listan över tänkbara/önskvärda platser för exploatering och förtätning.

Paul Lindquist 2013-10-09 11:16

När översiktsplanen arbetades fram gjorde tjänstemännen först en överslagsberäkning på hur mycket befolkningen kunde tänkas öka om de föreslagna projekten genomfördes. Då kom man fram till mellan 11-15 000 invånare på 20-30 år. Senare i processen gjordes en noggrannare beräkning då man tog hänsyn till vilken sorts bostäder som planerades och hur demografin väntas se ut på de som flyttar in. Därtill gjordes på moderat initiativ vissa minskningar av antalet bostäder i bl a Larsberg och Gåshaga. Därefter reviderades beräkningen till mellan 8-11 000 invånare. Det är det antalet som står i översiktsplanen och som vi politiskt har tagit ställning för.

Vi står självfallet bakom beslutet att skicka ut de fem olika framtidsbilderna, men det var ingalunda ett ställningstagande för just framtidsbild 5 utan vi var i det läget öppna för alla alternativ och vill ha in synpunkter från lidingöborna innan vi tog ställning. Vi tycker nämligen att demokratin berikas om samrådet inte bara är en chimär utan att de som är berörda faktiskt kan påverka..

Dessutom röstade också Centerpartiet för att skicka ut alla fem framtidsbilder på samråd. Faktum är att oppositionsrådet Kent Ivarsson © till och med aktivt yrkade bifall till förslaget. Med ditt Således har även Centern i så fall gjort en “kovändning”.

Centerpartiet har ju redan tagit ställning för att bygga 1 500 lägenheter i Centrum-Torsvik. Men det förslag som vi Moderater nu har presenterat beräknas landa på mellan 800 – 1000 lägenheter. När tänker Centern tala om för torsviksborna var deras extra 500-700 lägenheter ska byggas? Eller är det dags för ytterligare en centerpartistisk “kovändning”?

Det stämmer att bl a vi moderater har föreslagit en folkomröstning. Detta gjorde vi eftersom vi såg en möjlighet att projektet skulle kunna innehålla såväl en omdragning av lidingöbanan som en tunnelförläggning av vägen. I så fall hade det varit en stor och viktig, men samtidigt tydligt avgränsad fråga, som det vore fullt rimligt att lidingöborna fick ta ställning till. Nu är projektet betydligt mer begränsat, så frågan är om det fortfarande är relevant med en folkomröstning. Det kommer partiernas gruppledare att diskutera på måndag.

Mer intressant vore att få veta varför Centerpartiet till varje pris velat undvika “en dyr” folkomröstning i en så stor och viktig fråga när Centern har velat folkomrösta om i sammanhanget betydligt mer triviala frågor som huruvida friidrotten ska hålla till på Vallen eller Bosön. Eller som nu senast då Centern var beredda att låta gymnasieskolan förblöda ekonomiskt genom att kräva en folkomröstning om sammanslagningen. Hade inte även dessa folkomröstningar blivit “dyra” om de blivit av?

Istället för att pådyvla oss moderater en uppfattning vi aldrig har haft är det väl ärligare om Christer Mohlin redogör för hur Centern vill att Centrum-Torsvik ska utvecklas så kan vi diskutera skillnaderna och låta väljarna bedöma vem som har det bästa alternativet.

Christer Mohlin, Ordförande Centerpartiet på Lidingö 2013-10-08 23:55

Visa respekt för historien

Den senaste veckan har Lidingös moderater påbörjat en kampanj för att distansera sig från sin historiska roll i spelet kring Centrum/Torsvik. Jag tycker att det är fräckt av M att inte stå för att man som maktbärare har drivit på en större expansion i Torsvik under flera år. Då översiktsplanen ställdes ut redan 2011 låg expansionen på 11.000-15.000 innevånare på Lidingö. Planen inleds med orden “Så blir det på Lidingö 2030”.

Hela upplägget med att skapa befolkningsunderlag för omdragning av Lidingöbanan var majoritetens. (Vi reserverade oss mot befolkningstalet). Reaktionen lät inte vänta på sig och redovisades klart och tydligt i sammanställningen av alla yttranden i mars 2012.

Majoriteten driver tjänstemännen, det märks så oerhört tydligt i alla de politiska rum jag har kikat in i under senaste året. M och majoriteten har hela tiden vetat att Centerpartiet och oppositionen varit för en varsammare utveckling.

- Varför föreslog M en dyr folkomröstning – om man inte stod för ett avvikande alternativ?

- Varför togs ens framtidsbild 5 fram till höga kostnader – om ingen stod bakom den?

Man ser ju hur den pågående kovändningen gör en folkomröstning ointressant. Helt ologiskt och visar på svårigheten att skriva om historien. Trist att skylla på att man inte höll i ratten när man körde i diket.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2013-10-03 00:40

Bäste Gustaf!
Lidingö har redan idag ett levande centrum, det kan var och en se som besöker Lidingö centrum. Lidingö är en mycket attraktiv kommun som bara ligger på armlängds avstånd från Stockholm, så risken att ön blir en avfolkningsbygd är försvinnande liten, för att inte säga helt obefintlig.

Du säger att snart sagt alla partier vill bevara Lidingös grönområden. Men det är inte sant. M, FP och KD, påhejade av både Miljöpartiet och Socialdemokraterna, var för bara någon vecka sedan fullt beredda att offra ett antal orörda grönområden för att bygga ut Centrum/Torsvik till en storlek (mätt i lägenheter) motsvarande eller till och med större hela Larsberg, fast på en mindre yta. Genom en massiv folkopinion mobiliserad bl.a. genom Lidingöpartiet lyckades vi stoppa dessa planer. Nu backar M, FP och KD steg för steg. Socialdemokraterna säger nästan ingenting medan Miljöpartiet surar och vidhåller den massexploatering som en tydlig majoritet av de samrådssvarande Lidingöborna sagt nej till. Man undrar vart det förut “gröna” Miljöpartiet egentligen har tagit vägen? Inte finns det på Lidingö i alla fall.

När det gäller konkurrensen från Stockholm vad gäller butiker och utbud är den en realitet som ingen kan blunda för. Lidingö centrum måste profilera sig som något speciellt, annorlunda och attraktivt för att locka nya besökare och kunder. Att bara bli en kopia av Stockholm eller Täby centrum när det gäller handel och utbud duger inte.

Gustaf 2013-10-02 10:22

Jag tackar Lars H Ericsson, ordförande för Lidingöpartiet, för svaret. Jag delar inte er bild fullt ut, även om jag också tycker att det är viktigt att värna grönområden. Men å andra sidan, det tycker väl alla partier?

Jag tror att Lidingöpartiet begår ett stort misstag ifall ni inte ser att ett levande centrum är en avgörande del för att Lidingö ska behålla sin särprägel och ifall det inte investeras mer i centrum kommer de redan existerande butikerna få svårt att klara sig. Fler butiker kommer att hjälpa de befintliga butikerna när de lockar kunder till varandra. Sedan behöver vi bättre parkeringsmöjligheter än idag.

För mig är det viktigt att slippa behöva åka in till ett hektiskt Stockholm City för att handla. Ironiskt nog med tanke på ert partinamn, skulle ju en röst på er, leda till att fler lidingöbor tvingas till City för att handla när vårt centrum inte klarar sig. Dock ska ni ha en eloge för att ni står upp för er Stockholm City-politik!

Lars H Ericsson, ordförande i Lidingöpartiet 2013-10-02 09:03

Gustaf efterlyser besked från Lidingöpartiet. Lidingöpartiet är det enda partiet på ön som lämnat klart besked redan från början. Lidingö är redan den femte mest tätbefokade kommunen i landet. Dvs ön är färdigexploaterad. Endast ett ytterst litet tillskott av ny bebyggelse kan accepteras. T ex den som krävs för att finansiera en överdäckning av det fula Torsviksdiket. Ett villkor är dock att inga orörda grönområden tas i anspråk. När det gäller “utveckling” av Lidingö centrum menar vi med “utveckling” utveckling av kvalité, inte kvantitet. Oavsett hur stort Lidingö centrum skulle bli kan vi inte konkurrera med miljonstaden på andra sidan bron. Storstadens lockelse när det gäller butiksutbud är helt enkelt för stor. Dessutom har vi redan flera jättebutiker på ön. Vi ska inte låta oss luras in i bygghysterifällan.

Kess Simmasgård 2013-10-01 17:13

Vi kan konstatera att Lidingö är en av de kommuner som har bäst skolor i riket. Vi har medvetet satsat mycket resurser på gymnasieskolan, grundskolan och förskolan. Vi har valt att fokusera resurserna till undervisning och material, inte på tomma lokaler. De resultatjämförelser som görs visar att vi har mycket höga betygssnitt och att vi använder lokalerna effektivt.

Men vi vill göra mer och bli ännu bättre. Därför tänker vi Moderater fortsätta satsningarna på skolan. Just nu diskuterar vi vilka förslag som vi vill prioritera i vårt kommunalpolitiska handlingsprogram för kommande mandatperiod.

Några ord om finansieringen. Notera att resurserna till skolverksamheten finansieras via skolpengen i den årliga skattefinansierade budgeten, medan utvecklingen av Centrum-Torsvik fullt ut ska finansieras av försäljning av byggrätter.

Moderaterna förespråkar en balanserad utveckling av Centrum med mer närservice och fler sociala mötesplatser och restauranger. Vi är övertygade om att många Lidingöbor tycker det är en bra utveckling.

Staffan Anderberg 2013-10-01 11:19

Mycket positivt att Lidingös största parti sätter ned foten och redovisar sitt ställningstagande. Nu finns det goda förutsättningar för en positiv utveckling av centrum/ Torsvik. Förslaget ser ut att kunna gillas av flertalet och kan utgöra en god grund för ett majoritetsförslag. Därmed blir en folkomröstning naturligtvis helt onödig. Lidingöborna efterfrågar faktiskt en utveckling av centrum, som ju redan från början blev lite för litet.
En tydlig stötesten är emellertid de tre punkthusen på Torsvikssvängens nordvästra del. De kan förväntas väcka opposition. När man ser luckan där i verkligheten, så inser man att ett bygge som täpper igen, kommer att väcka ont blod.
Förhoppningsvis kan nu det redovisade ställningstagandet utgöra grund för en fortsatt och sansad debatt.

Staffan Anderberg

Peter Lönnqvist i Brevik 2013-10-01 11:18

Finns väl ingen som säger Nej till bättre skola och dagis (förskolor)?
Det är ju ett ständigt pågående arbete. Med tre egna barn i grundskolan på ön är jag jätteglad över att kommunen denna höst bl.a. halverade avgiften till musikskolan. Från 1.500 kr per barn till 850 kr per barn.
Jag ser gärna en utveckling som föreslaget av (m). Jag vill att mina barn ska känna att de växer upp i en kommun med framtidstro och inte i en kommun där man står bredvid utvecklingen och ser på vad andra gör.

Bosse 2013-10-01 09:58

Den politiska ledningen med Paul Lindquist i spetsen verkar nu förvirrade efter det svidande nederlaget i samrådet.

Nu gäller det att hänga med i alla turer och förslag som framförs i panik angående Centrum/Torsvik från Moderaterna och tjänstemännen. Det hela liknar idag mer en lekstuga där man av någon anledning anser sig arbeta under stor tidspress för att komma fram till något beslut redan den 23/10 i Kommunstyrelsen. Som exempel kan nämnas nedanstående.

Den 24/9 deklarerar PL i Mitt i Lidingö att nu har Moderaterna genomfört en egen (desperat) undersökning hos 600 personer och ”Han tolkar denna undersökning som ett ja till en tunnel och han vill därför gå vidare med ett tunnelalternativ”.

Den 26/9 kom det förslag, från politikernas tjänstemän, på vilka två alternativ det anser att det skall hållas folkomröstning om. Det ena förslaget innehöll en biltunnel.

Den 27/9 meddelade PL att Moderaterna nu ändrat sig och säger nej till ett en biltunnel ”eftersom de ekonomiska kalkylerna är för riskfyllda”. Min fråga till PL är varför har han kämpat så länge för denna biltunnel utan att, trots enorma nedlagda konsultkostnader, ha tagit reda på kostnaderna för tunneln? Vidare undrar jag varför PL den 24/9 föreslog att man skulle gå vidare med en biltunnel då kalkylerna naturligtvis måste ha varit lika riskfyllda tre dagar tidigare? TYDLIGEN STRUNTADE PL I RISKERNA SÅ SENT SOM DEN 24/9!

Man undrar vidare varför PL i flera år kämpat för en omdragning av Lidingöbanan via Centrum/Torsvk till en extremt hög kostnad, där PL t.o.m. påstod hel felaktiga kostnader för omdragningen för att ”sälja in den”.

Det viktigaste är nu att politiker och tjänstemän sansar sig och tänker efter så att de uppfyller resultatet av samrådet. Det handlar inte om att det viktigaste är att det skall gå fort utan att det blir bra och att resultatet gillas av lidingöborna.

Som jag flera gånger framfört räcker det, till att börja med, att bygga hus på de två befintliga parkeringsplatserna vi Lidingö centrum som kan innehålla både affärer, bostäder och parkeringshus.

Gustaf 2013-10-01 09:43

Bra med tydligt besked i frågan. Synd att de andra partierna inte kan vara lika tydliga. Centerpartiet dansar motvals och Lidingöpartiet är bara emot så mycket det går. Problemet är att ingen granskar vad konsekvenserna blir av deras nej till utveckling.

Vad händer med butikerna i centrum? Skulle vara intressant att höra ordförandena för Lidingöpartiet och Centerpartiet svara på frågan om de är beredda att offra centrum och det härliga småstadskänslan där – bara för att få lov att skydda Torsvik. Hur högt får priset bli?

Elisabeth Akerman 2013-10-01 08:38

Avsätta mark för ett badhus är inte detsamma som att bygga det. Väldigt många lidingöbor vill ha ett nytt badhus. Trots att moderaterna påstår att de lyssnar på lidingöbornas synpunkter har de endast avsatt mark för ett badhus. Skippa det mastodonta akvariet som skulle förfula Lidingös strandkant och bygg ett badhus med tillhörande restaurang där istället. Det är ett drömläge för ett vackert badhus. Slopa den betongkollos som akvariet innebär!
Lidingöborna vill ha ett nytt badhus nu!

Pelikanen 2013-09-30 17:58

Nu börjar det likna något. Det skall bli intressant att höra vad övriga partier anser.

Karin 2013-09-30 17:54

Kommunen bör satsa på skola dagis och fritidsgårdar och hålla igen när det gäller affärsbyggandet. Är det någon som tror att öns penningstarka modemedvetna unga skulle nöja sig med utbudet i affärerna här på ön hur nytt och fräscht det än må vara. Lockelsen till affärerna på andra sidan bron kommer att vara alldeles för stark. För många av dessa ungdomar blir det nog butikerna kring “fina gatan” som gäller även i fortsättningen. Var restriktiv när det gäller affärsbyggandet. Det tråkigaste tråkiga är affärslokaler som får slå igen.

Och bland livsmedelshallar finns Willy:s ICA Kvantum Superstore och Coop. Det måtte väl räcka.

Olle 2013-09-30 17:19

Varför säger ingen JA till bättre skola och dagis? Varför satsar man inte på barn och unga på Lidingö?
Att satsa på å bygge et större centrum med ännu fler affärer är bara fånigt.

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google