Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 augusti 2022 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Nils Svensson 15 aug 08:24 om På Lidingö finns nästan 40 olika däggdjursarter

Lidingöborna: Behåll Lidingös småstadskaraktär

onsdag 4 september 2013 15:16

- Vi ville att alla skulle få möjligheter att tycka till tidigt i processen. Nu vill vi fortsätta dialogen med lidingöborna, säger Anna Hadenius, chef för miljö- och stadsbyggnadskontoret.

- Vi ville att alla skulle få möjligheter att tycka till tidigt i processen. Nu vill vi fortsätta dialogen med lidingöborna, säger Anna Hadenius, chef för miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Centrum/Torsvik. Merparten av de lidingöbor som lämnade sina kommentarer om det framtida Lidingö vill att man bevarar småstadskaraktären även i fortsättningen. Men det finns inget totalt motstånd mot utbyggnad. Och många vill att Centrum ska utvecklas. Däremot anser man att Lidingöbanan ska fortsätta rulla sin vanliga rutt.

Sammanställningen av alla svar som lidingöborna lämnade mellan 15 april och 16 juni när det gällde utbyggnaden av Centrum/Torsvik är nu klar. 2 360 personer skickade in sina åsikter till Lidingö stad och svaren har nu delats in i ett antal grupper. Eftersom hela förslaget omfattade dels fem olika alternativa utbyggnader, dels fyra olika frågeställningar, har det blivit en hel del kombinationer som redovisas. Många har också skickat in synpunkter som inte gäller de olika alternativen eller frågeställningarna.

– Vi ville att alla skulle få tycka till, både brett och tidigt i processen. Om vi lagt in några styrande begränsningar hade svaren inte alls sett ut som de gör nu, säger Anna Hadenius, chef för miljö- och stadsbyggnadskontoret. Kort sagt: Alla skulle ha alla möjligheter. Och många fler än vi väntade har lämnat synpunkter.

Lidingös politiska partier fick information om sammanställningen i måndags, så nu kan den politiska processen, att ta fram två omröstningsförslag, starta. Tanken är att lidingöborna ska få folkomrösta om förslagen den 25 maj 2014, samtidigt som EU-valet. Partierna måste nu debattera fram förslagen till november så tjänstemännen får ett inriktningsbeslut att arbeta vidare med. Förvaltningen tar sedan fram två mer precisa förslag inför kommunfullmäktiges möte i februari 2014. Då måste nämligen politikerna bestämma sig för om det verkligen blir en folkomröstning för att hinna ha den i maj. Men, man kan också välja att inte ha folkomröstning.

Under våren 2014 tar förvaltningen fram en s.k. programsamrådsredogörelse. För oavsett om det blir folkomröstning eller ej fortsätter arbetet med Centrum/Torsviksfrågan. Om det inte blir folkomröstning kommer frågan, i vilket fall, vara en central del av debatten fram till kommunalvalet i september 2014.

På Lidingö stads hemsida finns länkar till både sammanställningen och presentationen, klicka här för att komma till den sidan.

Här är ett antal intressanta punkter från presentationen:
Av de 2 360 lämnade svaren var 18 procent (= 435 personer) positiva till någon av framtidsbilderna nummer 1 – 5. 40 procent (= 949 personer) kunde tänka sig nedbantade versioner av något av förslagen 1 – 5. 13 procent (= 314 personer) sa nej till alla de fem förslagen och 29 procent (= 662 personer) hade inte nämnt något av förslagen 1 – 5 i sina svar.

Av de 18 procent som var positiva till någon av framtidsbilderna 1 – 5 gillade 40 procent av dessa (= 172 personer) förslag nummer 5 (2 800 nya invånare, Lidingöbanan genom Centrum, park vid brofästet, biltrafiken i tunnel).

Av de 949 personer som kunde tänka sig en nedbantad version av förslagen 1 – 5 ville de flesta att bebyggelse och gator skulle anpassas till Lidingös småstadskaraktär. Man ville också bevara befintliga grönområden och att förtätningen skulle spridas över hela Lidingö.

De 314 personer som sa nej till alla fem förslagen tyckte att förslagen var för likriktade. De saknade ett nollalternativ, och ansåg att förslagens påverkan på Lidingös identitet var för stor.

När det gällde de fyra frågeställningarna (Lidingöbanan, Södra Kungsvägen, entrén till Lidingö och Lidingö centrum inklusive stadshuset) har runt 900 personer, av de 2 360, lämnat sina synpunkter. 647 personer ville att Lidingöbanan skulle behålla sin sträckning. 490 ville inte att Södra Kungsvägen skulle dras i tunnel. 551 personer vill ha överdäckning av entrén till Lidingö, men begreppet “överdäckning” används både för den mindre och den större varianten. 557 personer vill att Lidingö centrum ska utvecklas, mer eller mindre. 300 personer vill att man även stärker övriga lokala centra på Lidingö.

Omkring 500 har yttrat sig om Lidingö stadshus. 35 personer vill riva stadshuset och bygga bostäder, 409 vill att huset ska stå kvar och 32 vill att huset byggs om till galleria.

438 personer har skrivit något om Lidingös identitet. Den absolut viktigaste synpunkten är att småstadskaraktären måste värnas. Bebyggelsen får inte öka särskilt mycket och det som byggs ska i så fall vara lägre bebyggelse. Satsa på båttrafiken, framhäv skärgårdskaraktären, bevara den gröna entrén, stärk hälsoprofilen även när det gäller butiks- och restaurangutbudet.

Överdäckningen i Torsvik är många positiva till. T-bana, elbussar, trådbussar, spårtaxi, båtbussar och bilfärjor är kollektivtrafikmedel många vill se på Lidingö. Infartsparkeringsproblemet måste lösas liksom bristen på p-platser på ön. Det redan överbelastade trafiksystemet kommer att ansträngas ännu mer med ökad inflyttning.

Omkring 40 personer vill ha ett kulturcentrum, omkring 30 har önskat en simhall. En multisportarena behövs liksom mötesplatser för pensionärer.

Över 300 har skrivit om bebyggelsen. Generellt är att utbyggnaden är för stor. Det ska dock vara variation i byggandet, inga kvartersstäder, utan luftigt. Bygg inte på grönytor utan på parkeringar eller överdäckningar. Fler hyresbostäder behövs plus mindre lägenheter för de unga. Stadshuset, polishuset och Lidingö museum ska vara kvar, liksom bebyggelsen på Lejonvägen och Stockholmsvägen. Ska några hus rivas behövs bättre motiveringar än de som nu redovisats. Man vill ha bättre översikt av miljökonsekvenserna, (MKB). Några saknar en “hälsokonsekvensbeskrivning”, något som kan läggas in i MKB:n.

“Det blir för dyrt” anser en del och säger att förslagen bygger på glädjekalkyler. Tydligare redovisning av delkostnader efterfrågas, liksom svar på vem som betalar vad.

300 personer har haft synpunkter på hela samrådsförfarandet. Bilderna som visats i förslagen har varit för glättiga (var fanns vinterbilderna?), vybilderna mot entrén var oklara och byggnader saknades, de politiska partierna borde först beslutat var de stod i utbyggnadsfrågan, alternativen var för likartade, nollalternativ saknades, liksom nedbantade förslag.

Slutsatsen av alla synpunkter är denna:
De flesta vill ha nedbantade förslag. Sju procent (172 personer) av alla 2 360 som svarat har förespråkat det mest utbyggda förslaget. Överdäckning vid Torsviks torg är positivt, liksom ett utvecklat centrum, men med fortsatt småskalighet.

Hittills har samrådsprocessen kostat drygt 20 miljoner kronor i konsultkostnader.

435 personer, av 2 360, är positiva till någon av de fem framtidsbilderna.

435 personer, av 2 360, är positiva till någon av de fem framtidsbilderna.

Dela Lidingöborna: Behåll Lidingös småstadskaraktär

Kommentarer

Eric Andersson 2013-09-05 22:29

435 av drygt 44 000 lidingöbor vill alltså bevara eller bara utveckla centrum lite grann. Och de flesta som svarat bor i närområdet och lider av NIMBY….

MED ANDRA ORD:
Man kan inte dra någon som helst slutsats vad lidingöborna generellt tycker om detta.

Antonia 2013-09-05 12:46

Mindre utveckling av centrum:

16 % (135 personer) av de som tyckt till om Lidingö centrum kan tänka sig en mindre
utveckling av centrum då den småskaliga karaktären måste värnas. En större utbyggnad innebär en risk att lokaler står tomma om det visar sig att Lidingö centrum inte kan konkurrera med andra närliggande handelsetableringar, samt att det kan utarma närservice i
andra handelslokaler.

Bevarande av centrum:
35 % (300 personer) av de med synpunkter om centrum vill att det bevaras, med motivering att det finns ett behov att satsa på närservice och att stärka lokala centrum istället.
Lidingö centrum klarar inte konkurrensen mot andra större affärsetableringar från bland
annat Norra Djurgårdsstaden och Stockholm city. Det bör istället satsas på ett småskaligt och personligt utbud istället inom befintliga handelslokaler.

MED ANDRA ORD:
51% vill att centrum skall vara kvar precis som det är eller går med på att MINDRE utbyggnad sker….

Kommentera

Fler artiklar från Centrum/Torsvik

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google